Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zicli vastklemt aan het geloof, met de Sociaal-Democratie, die op ongeloof gegrondvest is, volstrekt onvereeniybaar.

Na n dit te hebben aangetoond zon ik mijn brief kunnen beëindigen, maar ik wil dit niet doen zonder u er op gewezen te hebben hoe God, onder alle omstandigheden voor de zijnen kan zorgen en het goed met hen kan maken, zoodat iemand, die in Hem gelooft en zich ten volle aan Ilem toevertrouwt, zich niet in de broze, door menschen gemaakte hulk der Sociaal-Democratie behoeft te begeven, om de levenszee over te steken.

Lees eens Exodus 1(5 vs. 11 tot en met 15 en zie hoe de Heere, zelfs in de woestijn, het geheele leger der Israëlieten van voedsel en zelfs van vleesch voorzag, en wees verzekerd dat Zijne arm nog niet is verkort.

Verplaats u eens, in gedachte, te Babel ten tijde van Daniël. Daar stond toen een vurige oven en het vuur daarin werd opgestookt, zooals nog nooit te voren. De knechten des Heeren, Sadrach, Mesach en Abednego werden geboeid en in dien vuurpoel geworpen maar zelfs geen haar van hunne hoofden werd verbrand en ongedeerd kwamen zij weder, want God had hen bewaard (Dan. 3 vs. 13 tot en met 26).

In dien tijd was er, te Babel, ook een kuil met leeuwen en Daniël werd daarin geworpen, maar de Heere, die ook de leeuwen heeft geschapen en die daarom de macht heeft hen te bedwingen, bewaarde Zijn knecht Daniël, zoodat hij zonder letsel bleef (Dan. 6 vs. 17 tot en met 24).

Toen David vluchtte voor zijn koning — voor Saul, die hem ten onrechte vervolgde — (1 Sam. 2G vs. 5 en vlg.) gebeurde het eens dat Saul lag te slapen in den wagenburg en dat Abisai tot David zeide: „God heeft heden uwen vijand in uwe hand besloten : laat mij toch hem nu met de spies eenmaal ter aarde slaan, en ik zal het hem niet ten tweeden male doen,' en dat David daarop antwoordde: z/\erderf hem niet; want wie heeft zijne hand aan den gezalfde des Heeren geslagen en is onschuldig gebleven ?"

Sluiten