Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd van splijtziekte. De ontwikkeling op allerlei gebied toch is zoó groot, dat niet meer één mensch in vollen zin universeel kan zijn.

De grootheid en veelheid der stof dringt er toe het stelsel van vakstudie met mannen, die het vak in zijn ganschen omgang beoefenen, te vervangen door dat van detailstudie en specialiteiten.

Telkens toch ziet men een nieuwe ,/branche" — een nieuwe loot of tak, uit den wortel of stam uitgaan. En dan is het onmisbaar het goed recht van het bestaan daarvan te onderzoeken en in het licht te stellen, opdat men met vrijmoedigheid zelf zich daaraan kan wijden, en anderen tot medewerken oproepen ; om de zuivere richting te bepalen van wat door den drang der omstandigheden ontstond, opdat het niet verloope; en ons te behoeden tegen jaloesie of tegenwerking van wat als hulpmiddel dankbaar aanvaard moest worden ; of om te beletten, dat, wat mogelijk nog 't ergste is, anderen van zich schuiven wat hun werk is en als een last leggen op het nieuw ontstane.

Nu wij leven in een tijd, waarin rijker ontwikkeling van het diakonaat terecht gevorderd wordt, maar ook het gevaar van //prak ticisme" niet denkbeeldig is, wensch ik een poging te wagen tot het vaststellen der grenzen van de Diakonie in Christus' Kerk en de Vereeniging, op wier algemeene vergadering wij ons thans bevinden. JSeiden ontmoeten elkaar toch op het gebied van het veelvuldige lijden der menschen door krankheid.

En voorwaar mogen we spreken van veelvuldig lijden.

Immers zoodra een eenigszins ernstige krankheid een mensch treft, is le de aangetaste zelf patiënt, d. i. lijdende.

Zijn persoon eischt behandeling en verpleging. De geneesmiddelen moeten worden toegediend en toegepast. Veelal zichzelven niet kunnende helpen, moet hij geholpen worden. Menigmaal is een bizondere behandeling vereischt tot voorkoming van nieuw lijden.

En dikwerf eischt zijn toestand, dat dag en nacht een helpende hand of een wakend oog aanwezig is. Ja het kan voorkomen, dat goede verzorging eischt overbrengen naar eene plaats, geheel ingericht ter behandeling van het ziektegeval van het lichaam of van de ziel.

Sluiten