is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze kranken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer de kosten kan bestrijden, dan zal het voorzeker ook niet verkeerd besteden van het geld voor de armen gegeven, zijn, indien de Diakoniën daarvan een klein gedeelte afzonderen om de Vereeniging te steunen. Want mag deze haar doel bereiken, dan zullen waarlijk de armen er het meest van profiteeren. Vatten wij nu het gezegde samen, dan is de slotsom : Ten opzichte van het lijden door krankheid, voor zooveel zulks den mensch als mensch aangaat, beijvere zich de Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland haar doel, in Art. 1 harer Statuten omschreven, getrouwelijk en met ijver na te jagen ;

en de Diakoniën zorgen, dat niemand in krankheid zonder goede geneeskundige hulp en christelijke verzorging behoeve te blijven, en dat alle verder uit krankheid voortvloeiende bezwaren ondervangen en opgeheven worden.

AANTBEKENINGEN.

Blz. 7. Rom. 12 : 6-8 is m.i. niet sprake van de ambtelijke werkzaamheden, maar van de onderscheidene gaven in de gemeente.

a. Gebruikt is 't woord fieraöióóvac. Min juist wordt dit vertaald door „uitdeelen." Nauwkeuriger is ,/mededeelen." Het komt nog voor Luc. 3:11: die twee rokken heeft, deele hem mede, die geen heeft. Rom. 1 : 11: opdat ik u eenige geestelijke gave mocht mededeelen. Eph. 4 : 28 : die gestolen heel't, enz. . . . opdat hij hebbe mede te deelen dengene, die nood heeft. 1 Th. 2 : 8 hebben u gaarne willen mededeelen, niet alleen het Evangelie van God, maar ook onze eigen zielen. Anders niet. fisra drukt uit een gemeenschap, deelhebben, deelnemen, deelgeven.

Daarentegen Hand. 4 : 35 öiaöiSóvac. En aan een iegelijk werd uitgedeeld naardat elk van noode had. Joh. 6 : 11 (als niet alleen öióóvat te lezen zij) Jezus ,/deelde de brooden den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren." Luc. '11 : 22 „deelt zijn roof uit." Zoo ook Luc. 18 : 22 „verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen." Openb. 17 : 13 „De tien koningen zullen hunne kracht en macht het beest overgeven." Meer komt 't niet voor. Dus zoo, dat wat