Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dc verpleging in verband staat, op haar rekenen, doch wordt verzocht geen huiselijke of andere diensten van haar te vorderen, die niet tot haar werkkring behooren," en ofschoon wij niet zouden durven adviseeren, onze verpleegsters op deze wijze voor goed de handen te binden, wijl somtijds nood wel eens wet breekt, dient toch het besef allerwege door te dringen, dat men geen huishoudster of keukenmeid, maar een ziekenverpleegster van de vereeniging, ten dienste ontvangt. Van het Sofia-Kinderhuis te Rotterdam ging deze instructie aan hare verpleegsters uit: wDe werkzaamheden der verpleegsters bepalen zich nimmer tot het grove werk - hoewel met deze restrictie: maar zij schuwen geen dienstbetoon, dat met hare ,/edele betrekking in verband staat," terwijl de vereeniging koningin Wilhelmina te Groningen, uitdrukkelijk dezen eisch stelt: uAan de pleegzusters mogen geen werkzaamheden, die niet tot de verpleging behooren, worden opgedragen." Doch genoeg ! Een en ander toont reeds duidelijk aan, hoe, hetgeen wij willen, reeds door velen werd in praktijk gebracht! Trouwens de ziekenverpleging is zulk een omvangrijke en gewichtige taak, dat de opleiding daartoe wel noodzakelijk daarop alleen moet zijn ingericht. Indien zij, wat men in onze dagen hoe langer hoe meer meent, een tweelingzuster van de geneeskunde is, dan is het ook eisch, dat zij, die in den dienst dier tweelingzuster optreden, behoorlijk geschoold zijn. De arts kan aan het ziekbed slechts enkele oogenblikken daags vertoeven. Het gaat er hoe langer hoe meer heen, hem, bij de behandeling van de kranken, voor een groot, ja voor het grootste deel, te laten steunen op de waarnemingen van de verpleegster. Deze nu dienen, zullen ze behoorlijk waardij en beteekenis hebben, met goede kennis van zaken, en naar een vaste methode te geschieden. Gij begrijpt dus ligt, hoe de opleiding daartoe, met de uiterste zorg moet plaats grijpen, en daarop alleen zijn ingericht, omdat ze zooveel omvat. Het is toch voor den geneesheer een onschatbaar voordeel, aan het ernstig ziekbed te kunnen brengen een persoon, op wien hij volkomen kan vertrouwen, aan wien hij geleerd heeft waar te nemen, alsof hij dat zelf deed; aan wien hij, om 't zoo uit te drukken, in zijne plaats heeft leeren tasten, zien en hooren. Dr. Winkler zegt het daarom dan ook zoo terecht: ,/De drijfveer, die de genees-

Sluiten