is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze kranken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staansrecht. Geen kerk of geestelijke orde mag de banden des bloeds en de roeping der gezinsleden voorbijgaan of deze van hun plicht ontheffen. Alleen waar in 't gezin zelf de rechte krachten ontbreken of te kort schieten, is plaats en roeping voor derden.

't Belieft den Heere niet om elk huisgezin voltallig te maken, of elke moeder evenveel kracht te gunnen. Er kan een man zijn, vader van kleine kinderen, en die voor zijne zieke vrouw geen bloedverwanten of vriendin tot hulp heeft. In zulke leemten wil onze Yereeniging voorzien. Ze wil, liefst door middel van de diakenen, die weten moeten en kunnen waar hulp noodig is, tot hulp geroepen worden, om die door bekwame verpleegsters te brengen, waar dit noodig is, en op grond van Gods Woord mag.

Voor hoofdpijn of mazelen roept men in den regel geen verpleegster, dat kan men zelf wel af; tot mode- en weelde-artikel wenschen wij onze verpleegsters niet te verlagen. Als eenige huisvrouw, om hare bals of uitgaansavondjes te kunnen bijwonen, het gemakkelijker vond eene verpleegster te nemen, dan zouden wij op zulk begeeren niet ingaan ; maar, waar de eigen krachten te kort schieten, waar 't lijden door gebrek aan hulp verzwaard wordt, of de zwakken onder de taak der liefde dreigen te bezwijken; waar dus in Gods weg lijden te lenigen en hulpe te bieden valt - daar hopen wij bij toeneming degelijke krachten beschikbaar te hebben.

Wij behoeven daartoe geen ,/orden" te stichten, en laten dit werk der liefde niet over aan broeders of zusters van Johannes de Deo, 1) door Pausen zalig gesproken; want de Heere Jezus Christus, die niet alleen zalig spreekt, maar de zaligheid geeft, heeft het gezegd : //Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden !"

Zoo arbeide dan ook onze Vereeniging en de verpleegsters die door haar worden opgeleid, door de liefde Christi gedrongen, niet om de natuurlijke banden en roeping te verdringen, maar tot hulp in nood, en naar de //orde Gods" in Zijn Woord, tot zegen van vele kranken !

Beekbergen. J. TEVES Tzn.

1) Deze, een Portugees, geb. 1495, stichtte haar eerst als wereldlijke orde, maar ze werd later, sedert 1572, eene geestelijke vereeniging voor Ziekenverpleging. Paus Alexander VIII sprak J. d. D. in 1690 heilig.