is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegen Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-toegelaten, blijven aldus niet noemenswaarde krachten beschikbaar." Het is voor ieder duidelijk dat deze laatste getuigenis niet zou zijn afgelegd, indien het staatsonderwijs aan de hoogescholeu uitsluitend ware toevertrouwd aan mannen van één richting. Ware dit het geval, dan zou het Vrije Onderwijs, ontstaan uit de behoefte om ook andere richtingen aan het woord te laten komen, over alle krachten van die richtingen kunnen beschikken. Het zou dan moeten klagen met over gebrek aan krachten, maar over overvloed.' Trouwens, het feit is onwedersprekelijk dat in de laatste vijftig jaren de verschillende hoofdrichtingen

op wetenschappelijk gebied, hunne vertegenwoordigers

aan onze hoogescholen hebben gehad. Om geen namen van levenden te noemen, wil ik slechts in herinnering brengen, hoe de godgeleerde wetenschap ter zelfder tijd Hofstede de Groot, van Oosterzee en Scholten op hare leerstoelen heeft gezien, de staatswetenschap Gratama, Vissering en Vreede. Dat deze geleerden door niemand belemmerd zijn in het verkondigen unner denkbeelden, is algemeen bekend. Toch spreekt Dr Kuyper van de ondragelijke tirannie, die in Nederland op wetenschappelijk gebied door het liberalisme wierd en wordt uitgeoefend. Nu een dergelijke uitspraak, niet uit onbekendheid met de geschiedenis van het hooger onderwijs in Nederland kan verklaard worden, zou er niets over blijven, dan aan te nemen dat aan het woord, ondragelijke tirannie, door Dr.

uypar een beteekenis wordt gehecht, geheel tegenovergesteld aan die welke algemeen geldig is. I aat