Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de regeering vaststaan, hoedanig deze voorschriften zijn. Zij heerschen als onaantastbare beginselen boven alle wetten; wat zij derhalve behelzen en hoe zij moeten worden toegepast, mag aan geen tegenspraak onderworpen zijn. Dit alles heeft voor den Katholiek geen bezwaar, die in zijne kerk en haar hoofd een voortdurende vertegenwoordiging Gods op aarde ziet. Wat God wil, maakt de Kerk uit, en haar zoon onderwerpt zich onvoorwaardelijk aan hare beslissing. Zoo die beslissing hem onredelijk of onbillijk voorkomt, hij berust er in „zich verblijdende dat hij niet alles verstaat" i). Vandaar dan ook dat deze leer van de onderwerping van den staat aan God, het zuiverst voorgedragen wordt in de geschriften der Katholieke staatslieden en rechtsgeleerden, zoodat zelfs de Maistre, haar in alle gevolgtrekkingen toepassend, de eindbeslissing in elk geschil tusschen regeering en onderdanen aan den Paus wil opdragen. 2)

1) Kendet gij de dwaasheid der zoogenaamde wereldwijzen, gelijk ik ze ken, ik geloof niet dat gij nog onrust zoudt gevoelen en meer verlangen dan de uitspraak der Kerk. Daarin zelf dat God ons door het gezag der Kerk leidt en bestiert, zoudt gij de Goddelijke wijsheid en goedheid bewonderen en U verblijden dat gij niet alles verstaat, gelijk het mij soms gebeurt. Brief van Mgr. Broere aan een leek in: De Katholiek.

2) De Maistre. Du Pape. S'il fallait absolument en venir & poser des bornes légales & la puissance souveraine, j'opinerais de tout mon coeur pour que les intéréts de 1'humanité fussent confiés au Souverain Pontife. Stahl in zijne Geschichte der Rechtsphilosophie, beschrijft de Maistre's stelsel met de volgende woorden. Was die Revolution will, der Schutz gegen Willkiihr und Ungerechtigkeit, die Bttrgschaft gezetzlicher und beglückender Regierung, das habe seine Wahrheit, aber es

Sluiten