is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de lijn, die in de jongste weken in uw midden is aangegeven, komen er zoovele Christus-beelden, als er Christenen zijn, die zich de moeite willen geven, een dergelijk beeld te vormen. Dan is alle zekerheid ten aanzien der hoogste feiten en waarheden eenvoudig zoek, en van een gemeente, die op zoodanige wijze haar geloof zou willen formuleeren, zou Paulus niet kunnen zeggen: «Gij staat door het geloof» !) maar, «gij zweeft in uw geloof!» En blijkt het nu niet duidelijk uit de geschiedenis der Godsopenbaring in de H. Schrift, dat ons hier op de nadrukkelijkste wijze historische zekerheid van Gods wege wordt geboden. Van het verloren Paradijs loopt die historische lijn door de aartsvaderlijke tente en de leidingen Gods met zijn oude volk tot het aanbreken van den dag der volkomen vervulling in de komst van Jezus Christus, onzen Heer en met Hem, over kribbe en kruis, een geopenden Hemel tegemoet; terwijl in het woord der profetie de lijn u wordt afgeteekend tot de wederkomst des Heeren in heerlijkheid!

Die lijn mag niet verbroken worden, of de grond onzer geloofsverwachting ontzinkt ons gewis. En die lijn wordt verbroken door hetgeen de Kritiek als vaststaande resultaten ons wil diets maken. Wat dunkt u? neemt het verbond, met Abraham door God gesloten niet een belangrijke plaats in de Heilsgeschiedenis in? Leest er de brieven aan de Romeinen en Galaten eens rustig op na. Welnu, tot de resultaten der Kritiek behoort het, dat hetgeen Genesis ons dienaangaande meêdeelt,

l) II Cor. I : 24.