is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet beschouwd worden als een verzameling van «verhalen», met profetische bedoeling, dat is, om het volk te leeren, te boek gesteld; maar zonder eenige historische zekerheid. Nu trof het mij in de onlangs gehouden en thans uitgegeven kanselrede over «Christus en het Oude Testament» juist niets over Genesis te vinden. Op het standpunt, dat in die rede ontwikkeld wordt, moet aan dat boek alle historische waarde ontzegd worden en dan is de geschiedenis van de Aartsvaders dus op zijn minst hoogst twijfelachtig geworden; dan is Abraham, zooals Genesis ons hem teekent, er vermoedelijk nooit geweest. Maar, wanneer die rede dan besloten wordt met de bekende psalmregels:

„ 't Verbond met Abraham, Zijn' vrind,

„Bevestigt Hij van kind tot kind."

dan heeft dit iets weg van misleiding. Want het geeft den indruk, dat de inhoud dier regels als een feit wordt aanvaard; terwijl heel de rede de tegenovergestelde slotsom wettigt.

O! zeer zeker heeft de Schrift des Ouden en Nieuwen Verbonds ook een menschelijke zijde. Wie onze oude, maar waarlijk nog bruikbare Statenvertaling met haar kostelijke kantteekeningen ooit goed heeft geraadpleegd, weet, ook in de gemeente, daar niet weinig van. Maar daarom is het waarlijk nog niet noodig alles, óók het hoogste, óók het Evangelie van onzen Heer en Heiland Jezus Christus, op losse schroeven te zetten!

Ziet, de grondslag der thans zoo hooggeloofde BijbelKritiek is geen wetenschap, die tot onafwijsbare resul-