Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verheugt, zie toe, bidde ik u. Het natuurlijke hart wil wel zeer gaarne van de waarheid Gods ontslagen wezen en grijpt lichtelijk alle voorwendsel aan, om daartoe te geraken. En daarom moet de Schrift veeleer met bet orgaan der conscientie en des gemoeds beluisterd worden, dan met dat van het koude, natuurlijke verstand. Nog altijd begrijpt de natuurlijke mensch niet de dingen, die des Geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid en daarom is een biddend onderzoek van de Schrift vrij wat vruchtdragender, dan een kntiseerend.

Daarom hebben wij, dienaren des Evangelies en niet der Kritiek zoo toe te zien, dat wij door roekelooze en onvoorzichtige uitlatingen op den kansel en in de leerkamer den kleinen en zwakken geen aanstoot geven! Wij kunnen nooit te voorzichtig zijn, omdat de leerlingen allicht nog heilloos veel verder gaan dan door den meester is bedoeld, en alsdan door dezen in hun vaart naar radicale ontkenning van alle hoogere waarheid onmogelijk meer kunnen gestuit worden. En innig mededoogen kan mij vervullen met degenen, die ook in deze dagen er elkander op zullen wijzen, hoe nu in de kerken zelfs het gezag der Godsopenbaring wordt ondermijnd. Dat is dan wel niet de bedoeling van den prediker; maar het is het onvermijdelijk gevolg van zijn optreden en van zijn woord.

Er zijn er ook in ons midden, die diep ontroerd zullen wezen over deze dingen. Hun wil ik toeroepen: wordt bemoedigd! Ook deze moeilijke weg moet ons meer tot klaarheid brengen, ook in onze verhoudingen en in de opvatting der dingen. Wij hebben nu althans de

Sluiten