Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erkentenis van een warm voorstander der schrift-kritiek, dat het voor hem immer een Christologische kwestie was. i) Dat begint men dus aan die zijde nu in te zien. Door anderen was het reeds vroeger met grooten nadruk opgemerkt2). Welnu, als het een Christologische kwestie is; als het gaat om de waardeering van Christus' woord en getuigenis als van onzen hoogsten Profeet en Leeraar, dan kan de uitslag onder belijders van Hem niet twijfelachtig wezen. Dan moge de liefde tot den Heer bij hen de liefde voor de onzekerheid der kritische concepties doen overwinnen, om weder als meteen nieuwe roeping de zekerheid en de heerlijkheid des Woords te vertolken. En daarom, ontroerden, wordt in uw geloofsverwachting niet geschokt. Onze ziele buigt zich neder in het binnenste van ons; maar laat zij niet wegzinken:

„Voedt liet oud vertrouwen weder;

„Zoekt in 's Hoogsten lof uw lust!"

En verstaat het, dat er over uw Heiland en Zijn Evangelie nog wel andere stormen dan deze zijn losgegaan en nü en toén blijven beiden onbewogen en onverzwakt.

Twijfelenden, hoe gevoel ik al het pijnlijke van uw toestand; ik lijd met u mede. Blijft uw Bijbel doorzoeken en houdt aan in het gebed. Wij hebben met

1) De „Schriftkritiek" in haar beteekenis voor den tegenwoordigen tijd, door J. H Geeeetsen. pag. 37.

2) O. a. door Dr. Ph. J. Hoedemakee. Vergelijk zyn Lezingen over de Moderne Schrift-Critiek des Ouden Testaments. Leiden. D. A. Daamen 1895. En: „Christus voor de Rechtbank der Moderne Wetenschap". Botterdam. D. A. Daamen 1898.

Sluiten