Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen, ja leiden moeten, goedkeurt, zelfs aanbeveelt. Integendeel!

Ik meen, dat wij in een tijd leven, dat alle predikers, die geen ander fundament wenschen te leggen, dan dat, het welk eenmaal door God zelf gelegd is, met grooten nadruk, en meer dan eens in hun Gemeenten het woord van Paulus mochten doen hooren: «Ziet toe, dat niemand U als eenen roof vervoere door de pbilosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der menschen, naai de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus». (Col. II: 8).

Maar, om op de «paar voorbeelden van tegenstrijdige plaatsen, waarbij er nog zeer vele gevoegd kunnen worden» (pag. 19) terug te komen, U zegt, en meent bewezen te hebben, «dat onvereffenbare verschilpunten in den Bijbel gevonden worden», en U gaat dan aldus voort: (pag. 21 en 22): «Van deze tegenstrijdigheden kan men niet zeggen, dat de wetenschap, vroeg of laat, wel tot de ontdekking komen zal, dat deze verschillen schijnversc-hillen zijn. Want, wat de wetenschap ook uit andere bronnen, tot nog toe onbekend, ontdekke, een verschil tusschen twee plaatsen in den Bijbel zelf kan nooit door nadere onderzoekingen worden opgeheven. Men neme de hierboven genoemde tegenstrijdigheden vóór zich. en men zal weldra tot de ontdekking komen, dat ze nooit zullen kunnen worden vereffend».

Welnu, ik heb die aanwijzing van U gevolgd; ik heb de door U genoemde tegenstrijdigheden voor mij genomen, en ben weldra tot de ontdekking gekomen, niet «dat ze nooit zullen kunnen worden vereffend» (pag. 22), maar dat ze zeer gemakkelijk te vereffenen zijn; ja, dat sommige zelfs niet vereffend behoeven te worden, omdat ze denkbeeldig zijn.

Sluiten