is toegevoegd aan uw favorieten.

"Onvereffenbare verschilpunten", wederlegd en vereffend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te lossen, en voorzichtig zijn met de bestempeling «onverelïenbaar Verschilpunt».

«Jozua XV : 13 en 14 wordt Hebron volgens het Woord des Heeren tot Jozna geschied, aan Kaleb gegeven. Doch volgens Richteren 1:20 (naar vers I is dit alles na Jozua's dood geschied) verovert Kaleb na Jozua's dood, volgens het woord van Mozes, Hebron.»

God heeft aan Kaleb door den mond van Mozes zijn belofte gegeven, maar Mozes was er niet meer om haar te vervullen, dus ligt het voor de hand, dat God Jozua daaromtrent moet hebben ingelicht. Dat blijkt dan ook uit Jozua XV: 13. Nu wordt dat bevel des Heeren aan Jozua ten opzichte van Kaleb ons wel niet afzonderlijk vermeld, maar dat bewijst niet, dat het niet geschied is. Zoo goed als tusschen Mozes en God, is erooktusschen Jozua en God een zeer nauwe omgang geweest, en nu is niet het feit van dien omgang, maar het gevolg er van, het voornaamste. Dat gevolg in deze staat dan Jozua XV: 13. En wat nu de herhaling aangaat Richt. 1:20, daar bevestigen de kinderen van Juda, nadat zij onder aanvoering van Kaleb den oorlog beeindigd hebben, aan Kaleb de hem reeds te voren door Jozua toegedeelde erfenis, waarna hij opnieuw en nu voorgoed de drie zonen van Enak van daar verdrijft, die blijkbaar tot hun oude woonstede waren teruggekeerd. Van «veroveren» is in Richt. I: 20 geen sprake.

En nu, geachte collega, sta mij toe nog één keer Uw eigen woorden over te nemen. «Zoo zou er nog veel meer te noemen zijn. Doch bij dit weinige wil ik het laten ten bewijze, dat onvereffenbare verschilpunten in den Bijbel gevonden worden», die echter