is toegevoegd aan uw favorieten.

De Dordtsche kerkenorde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Post-acta of Nahandelingen der Dordtsche Synode geven wij nog de volgende bepalingen die ter aanvulling van enkele artikelen uit de Kerkenorde kunnen dienen:

a. bij art. 53 het onderteekeningsjormulier van de Dienaren des Woords (164e Zitting).

Wij ondergeschreven Bedienaren des Goddelijken "Woords ressorteerende onder de Classis van N. N. verklaren oprechtelijk en in goeder conscientie voor den Heere, met deze onze onderteekening, dat wij van harte gevoelen en gelooven, dat alle de Artikelen en stukken der Leer, in de Belijdenis en den Catechismus der Gereformeerde Nederlandsche Kerken begrepen, mitsgaders de Verklaring over eenige Punten der voorzeide Leer in de Nationale Synode Anno 1619 te Dordrecht gedaan, in alles met Gods Woord overeenkomen. Beloven derhalve dat wij de voorzeide Leer naarstelijk zullen leeren, en getrouwelijk voorstaan, zonder iets tegen deze Leer, 't zij openlijk of heimelijk, directelijk of indirectelijk te leeren, of te schrijven. Gelijk ook, dat wij niet alleen alle dwalingen tegen deze Leer strijdende, en met name ook die in de voorzeide Synode zijn veroordeeld, verwerpen, maar dat wij ook genegen zijn, ze te wederleggen, tegen te spreken, en allen arbeid aan te wenden, om ze uit de Kerk te weren. En indien het zou mogen gebeuren, dat wij na dezen eenig bedenken of ander gevoelen tegen deze Leer kregen, beloven wij dat wij het noch openlijk noch heimelijk zullen voorstellen, leeren of verdedigen met prediken of schrijven; dat wij het vooraf den Kerkeraad, Classis of Synode zullen openbaren, om daar geëxamineerd te worden, bereid zijnde t' aller tijd ons aan het oordeel des Kerkeraads, Classis of Synodi gewilliglijk te onderwerpen; op poene dat wij hiertegen doende metterdaad (ipso facto) van