is toegevoegd aan uw favorieten.

Kautsky's opvatting van het oudste Christendom aan de bronnen getoetst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over andere proeven van prediking uit die tijden geheel anders te oordeelen en bv. de redevoeringen uit de Handelingen der Apostelen voor vrije compositiën van den auteur te houden (S. 1 5). Is het voorts wel waar, dat de indruk, dien Jezus op zijne jongeren heeft gemaakt, ons met onmiskenbare duidelijkheid voor oogen staat? De Evangeliën geven toch niet den door Jezus zeiven, maar den door het verhaal over Jezus gewekten indruk weer. Maar zelfs al ware het anders : voor de geschiedkundige waarheid van het verhaalde kan zoo'n indruk, al is hij nog zoo sterk, niets bewijzen. Vond Goethe's romanheld Werther niet discipelen en volgelingen ? Zoo slechts de historische voorwaarden aanwezig zijn, kan zelfs een gefingeerd leven machtigen indruk maken. Daniël in het Oude Testament is eene verdichte persoon, maar de werking van het naar hem genoemde boek is er niet minder ver reikend om geweest. En wanneer Harnack dan ten slotte nog met een z. i. onwrikbaar vaststaand punt aankomt, nl. de lijdensgeschiedenis des Heeren, dan toont Kautsky ook daarvan de onhoudbaarheid aan: het is bijna onmogelijk er eene geschiedkundige kern uit los te wikkelen (S. 18, 418—'32).

Bij den gegeven toestand der bronnen kan men zich geen beeld van Jezus vormen (S. 22). Dat niettemin de theologen altoos weer met de Evangeliën komen aandragen en zelfs de liberalen onder hen hun uiterste best doen om hun gezag te verdedigen, spreekt vanzelf; want wat blijft er van het Christendom over als „de persoon van Christus" prijsgegeven wordt (S. 14)? Kautsky bedoelt eigenlijk: „de persoon van Jezus , en aldus verstaan is zijn woord ad rem; de liberale theologie kan met hare proeven van een levensbeeld van Jezus van Nazareth, dat voor het godsdienstig leven van onze eeuw nog.beteekenis zal hebben, de gedeeltelijke betrouwbaarheid der Evangeliën niet missen. Maar Albert Schweitzer heeft niet zonder reden geschreven, dat de Jezus der historie voor ons een 63