is toegevoegd aan uw favorieten.

Kautsky's opvatting van het oudste Christendom aan de bronnen getoetst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die met de levenswijze van deze proletariërs immers volkomen strookte. Maar juist omdat zij de groote verlossing in hemelsche heerlijkheid reeds zonder hun toedoen in de naaste toekomst verwacht hebben, dachten zij er in het geheel niet aan, door oeconomische organisatiën zichzelven deze verlossing te verwerven. De oeconomische organisatie, die zij schiepen is slechts een gevolg, niet de oorzaak van hunne beweging geweest.

Deze beschouwing van Dr. Maurenbrecher is minder abstract dan die van Kautsky; zij laat plaats voor de religie als factor in eene religieuze beweging.

Wie eene theorie vooropstelt, moet den teksten wel eens geweld aandoen. Er is niet alleen orthodox-Christelijke, er blijkt nu ook al historisch-materiahstische of sociaaldemocratische harmonistiek te bestaan. Dat Maria een eigen huis bewoonde laat Kautsky niet gelden als argument tegen het communistisch karakter der Jeruzalemsche ge" meente (S. 362). Vanwaar weet men, dus vraagt hij, dat Maria gerechtigd was, dat huis te verkoopen ? Misschien leefde haar man nog en was die niet tot de gemeente toegetreden. Ja, zelfs wanneer zij haar huis had mogen verkoopen, moest de gemeente dat toch geenszins eischen. Dat huis was het vergaderlokaal der partijgenooten; Maria had het ter beschikking van de gemeente gesteld en deze gebruikte het, ofschoon het juridisch Maria toebehoorde. Dat de gemeente vergaderlokalen noodig had; dat zij geene rechtspersoonlijkheid bezat, dat dus leden voor den vorm eigenaar daarvan waren, — dat alles, meent Kautsky, getuigt toch niet tegen het communisme der Jeruzalemsche Christenen. Ik moet toestemmen, dat tegen zulk eene redeneering even weinig te zeggen valt als er vóór; maar zij gelijkt mij van hetzelfde gehalte als de rationalistische redeneeringen in commentaren van rechtzinnigen, die de tegenstrijdigheden der Schrift behendig trachten goed te praten en die hiermede te kennen geven, dat ze die tegenstrijdigheden in stilte

94