is toegevoegd aan uw favorieten.

Het hooge belang der ambtelijke vakken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vraag door ons gesteld ligt niet in: „universitair of seminarieel." De tegenstelling is niet: universitair d. i. wetenschappelijk; seminarieel d. i. practisch, maar wel of de opleiding waar die bok maar geschiedt, rekent met de beoefening der wetenschap, en tegelijkertijd vormt tot hetgeen de levensbestemming is van hen die de theologische wetenschap bestudeeren.

Dat de Universiteit als zoodanig niet buitensluit: opleiding tot den Dienst des Woords, bewijst de Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag, die toont ook voor de practijk de toekomstige Dienaars te bekwamen. Zij schreef op hare series lectioniun dan ook dat hare hoogleeraren zullen doceeren : diciplinas munera ecclesiastica spectantes; en dat zij zullen voorzitten bij disputationes et orationes sacrae.

\

Dus Universiteit en Seminarie staan hierin niet tegenover elkander.

Algemeene vervanging van Universiteit door Seminarie zal wat ons streven betreft, op zichzelf genomen, niet baten.

Evenmin verkrijgt men winst, wanneer aan de Universiteit de wetenschappelijke ontwikkeling wordt opgedragen, en men daarbij een Seminarie neemt om eenige technische vaardigheid te geven aan den reeds in de wetenschap bedreven candidaat. Dat willen velen in het naburige Duitschland. Zoo pleit dr. Schuster voor die gedachte in zijn Studium der Theologie in der Gegenwart. En met hem vele anderen.

Maar ons dunkt, dat zulk een aanvullingssysteem, dat dan de techniek van het ambt feitelijk buiten het orga-