is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw-Gereformeerde en moderne theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen onzeker geluid pleegt te geven wanneer hi) schrijft over modernen of gereformeerden, heeft onlangs, in eene aankondiging van Hylkema's boek ) in „Onze Eeuw , het nieuw-calvinisme „eene onderneming genoemd — meer eene onderneming dan een stelsel.

Ik denk dat wij met den genoemden hoogieeraar niet accoord gaan. Ik voor mij kwalificeer het neo-calvimsme liever als eene groote, indrukwekkende beweging

Zij is in onze moderne kringen bekend door de grootere en kleinere werken harer leiders, inzonderheid zeker wel door Kuyper's Stonelezingen. Maar uit ons midden hebben twee geleerden opzettelijk de aandacht der onzen bepaald bij de beweging, waarvan wij spreken: prof. Lerdmans

en Dr. Hylkema.

Ik acht het oorbaar, hun hier een eeresaluut te brengen

voor hun arbeid: Eerdmans voor wat hij in tijdschriftartikel, in voorlezing en brochure hierover ten Deste gat; Hylkema voor zijn boek, dat men hooger gaat schatten naarmate men het aandachtiger bestudeert.

Beide mannen hebben prof. Bavinck uit zijne tent gelokt, die de gelegenheid van de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit op 20 Oct. j.1. heeft, aangegrepen, om in eene redevoering van antwoord te dienen.

Deze rede, die onder den titel „Modernisme en orthodoxie" het licht heeft gezien, heeft in vele kringen de aandacht getrokken. Niet alleen de gereformeerde „Stemmen des Tijds" hebben haar een evenement genoemd, maar ook ons moderamen was van oordeel dat zij als „teeken des tijds", als document van beteekenis, een onderwerp van onze besprekingen behoorde te worden - zoowel wegens het gehalte van den man die haar heeft uitgesproken, als ook vooral door het feit dat wij, moderne theologen, „pars magna" zijn in Bavincks uiteenzettingen.

') Oud- en nieuw Calvinisme Haarlem 1911

196