is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw-Gereformeerde en moderne theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders, naar het woord van prof. Visscher bij de huldiging van Dr. Kuyper onlangs gesproken, „het regeerkasteel hebben veroverd ?" — Er was te allen tijde veel aarde in de zaken van den hemel. Maar wanneer eene godsdienstige partij als zoodanig staatkundig gaat ageeren, wordt het gemeenlijk zóó, dat het hemelsche nog slechts aan godsdienstige frasen wordt gespeurd.

Maar afgezien van de vrijzinnigen, hoe komt het dat renegaten uit de kringen der N. Gereformeerden zeiven, niet zelden met feilen haat zijn vervuld tegen alle godsdienst en kerk? Een aanzienlijk procent onzer actieve atheïsten komt van scholen met den bijbel.

Doch dit zeg ik slechts in het voorbijgaan. Tegenover een niet-politieken geleerde als prof. Bavinck rijst geen wolkje zelfs van achterdocht in mijn bewustzijn op.

Wat in zijne psyche heeft hem dan het verband doen leggen, waarvan ik de feitelijkheid heb ontkend ?

2. Prof. Bavinck is zonder twijfel een godsdienstig man. Het komt ons wel nimmer toe dat te betwijfelen van iemand die het belijdt, maar soms ontvangt men sterke indrukken.

Ik voor mij lees liever prof. Bavinck dan Dr. Kuyper. De laatste schrijft glanzender, schitterender — de eerste rustiger, bezadigder. En wanneer ik mij afvraag: wat mij bij de lectuur bekoort, dan antwoord ik ook: de hartelijk godsdienstige toon. Ook in deze oratie.

Maar ja, dan zou prof. Bavinck ook een vrijzinnig Christen kunnen zijn. Een hartelijk godsdienstige toon bekoort ons immers ook vele malen in geschriften van onze zijde.

Om dan ook te verklaren, wat in zijne psyche hem het verband heeft doen leggen waarvan wij spreken, voeg ik bij wat ik zeide :

3. Zijne psyche is orthodox-gereformeerdgepraedisponeerd in dezen modernen tijd.

Straks citeerde ik reeds het bekende woord van Fichte:

215