is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw-Gereformeerde en moderne theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij wijzen elkander en den anderen de scheuren in de fundamenten van hun bouwwerk.

Wij doen dat ter wille van de waarheid, die ten slotte machtig is.

Wij doen het uit zelfverdediging tegen wie altijd weer een caricatuur maken van onze richting.

Wij doen het ook uit innerlijken weerzin tegen — en ontrusting over een stelsel, dat met zijne leer, dat de genade particulier is, een geestelijken hoogmoed kweekt en een minachting van andersdenkenden, die in het N. Calvinisme evenzoo treft als in het oude. Het denkt gering van de liefde Gods en deze zijne zonde wreekt zich allermeest aan zijne aanhangers.

De moderne theologie, die consekwent de organische wereldbeschouwing en den eeuwigen godsdienst heeft te verzoenen, heeft vóór zich de toekomst!

Gesmaad door N. Gereformeerden en ethisch orthodoxen te gader, verlaten door wie ons reeds veel eerder hadden moeten verlaten, zeggen wij: wij zijn de mannen van straks!

Wij zeggen het rustig, verzekerd.

En dan gaan wij weer aan den arbeid : in onze gemeenten ; in onze studeerkamers; naar de ziel gevoed in de binnenkamer, waar „Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont" en waar dat heil wordt gesmaakt, in den dienst waarvan in laatster instantie de moderne theologie wil staan.

NASCHRIFT

Hetgeen ik ter moderne theologenvergadering heb voorgelezen, pretendeert natuurlijk allerminst eene volledige en afdoende weerlegging te zijn van de nieuw-gereformeerde theologie. Maar wel stelt het, meen ik, althans tweeërlei in helder licht:

219