Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW:

Welk weer hebben wij morgen ?

door Joh. G. VAN BEUKENSLOT Jr. Meteorologisch Medewerker van het Algemeen Handelsblad Compleet in 6 deeltjes (bij inteekening) f 1.80 Losse deeltjes 4° cent.

No. i: Gevoelsweêrkunde. (is verschenen)

No. 2: Het Weêr zooals wij het waarnemen, (verschijnt) No. 3: De Grillen der Luchten. ( „ )

No. 4: Het Rijk der Wolken. ( „ )

No. 5: Het Weêr van Heden. ( ,, )

No. 6: Het Weêr van Morgen. ( „ )

Elk nr. wordt geïllustreerd. De wolkillustraties in No. 4 zullen op kunstdrukpapier gedrukt worden.

Ieder die wat van het weêr en van weêrvoorspellihg weten wil vindt in de beknopte, duidelijke, nu en dan met een kwinkslag gekruide uiteenzettingen van van Beukenslot boeiende en tevens kennis vermeerderende lectuur.

„Kerk en Sec te"

In hoofdzaak beschreven door hare eigen vertegenwoordigers Per nummer f 0.40. Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.— Als No. 1 van de IVe Serie is zoo juist verschenen :

HET ROOMSCH-KATHOLICISME

DOOR Mr. FRANS ERENS

De vorige reeksen van „Kerk en Secte" bevatten de volgende beschrijvingen (elk een op zich zelf staand nr. vormende):

Serie 1: 1. Dr. J. A. Beyerman, De Remonstrantsche Broederschap. 2. W. F. K. Klinkenberg, De Evangelische Richting. 3. G. Veldhuyzen Sr., D e Zevendedag» Baptisten. 4. M. A. Perk, De Waalsche Gemeenten, ft. Prof. Dr. S. D. van Veen. „De Index" en de Boekencensuur in de Roomse h-K atholieke Kerk. 6, Opperrabbijn L. Wagenaar, Het Jodendom. 7. Prof. Dr. E. F. Kruyf, Het A n g 1 o-K atholicisme. 8. Pater H. Ermann s.J., De J e z uï t e n o r d e. 9. H. H. Barger, De Neder 1. Hervormde Kerk in haar tegenwoordigen toestand. 10. M. Mooy, Bond van vrije Evangelische gemeenten.

Serie II: 1. Charles W. Penrose, Het „Mormonisme". 2. Prol. Dr. S. D. van Veen, Het Stundisme. 3. N. van Beek, Het Baptisme in Nederland. 4. Prof. Dr. T. Cannegieter, De Moderne Richting. 5. Pastoor J. H. Berends, De Oud-Katholieken. 6. P. H. Hugenholtz Jr., Vr ij e Gemeenten. 7. Prof. Dr. J. W. Pont, De Luthersche Kerk in Nederland. 8. Opperrabbijn L. Wagenaar, De Talmud. 9. M. Lindenborn, Het Reform-Katholicisme. 10. Mevr. E. G. Nieuwburg—Wood, De Kwakers.

Serie III: 1. Bicknell Young C. S. B„ „Christian Science". 2. Dr. P. J. Kromsigt, De Confessioneel e Richting. 3. Mr. Isidore Hen, Het Zionisme. 4. S. K. Bakker, Het C h riste 11-S o c i a 1 i s m e. 5. M. Beversluis, Spiritualisme en Spiritisme. 6. Prof. Dr. J. J. P. Valeton, De Ethische Richting. 7. Dr. J. P. de Bie, De orthodoxe Kerk in Rusland. 8. G. Barger, D e Swedenborgianen. 9. F. C. Fleischer, De Doopsgezinden. 10. E. A. Kleinschmidt, De Broedergemeente (Hernhutters).

Uitgaven der Holland ia-Drukkerij, Baarn

Sluiten