Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het moge toch waar zijn, dat de studie van het Latijn eene cursus in de logica evenaart, met de uitbreiding der wetenschappen bleek het als, uitdrukkingsmiddel voor de vorderende begrippen al moeilijker te gebruiken, ja zonder eenigen twijfel minder geschikt dan de drie genoemde talen te zamen. Kon dit echter wel anders, gegeven het meegroeien van deze met de menschheid en haar gedachten, waardoor zij zonder bezwaar alle stammen uit het verleden kunnen opnemen; en gegeven hun steeds zich vereenvoudigende spraakkunst, waardoor het aanleeren zoowel als het gebruik al meer wordt vergemakkelijkt, zonder dat daardoor uitdrukking of overbrenging der gedachten de minste schade blijken te lijden.

Het bovengenoemde besluit van een gezaghebbend lichaam als le Congrès International Botanique, moge dus de plantkundigen in bepaalde voorgeschreven gevallen zich doen onderwerpen, ieder gevoelt, dat het als argument voor een te verwachten herstel van 't Latijn als wereldtaal nooit kan worden aangevoerd. Want dat de Roomsch Katholieken ooit op een dergelijk voorstel voor hun I. verkeer zouden ingaan, is bij de groote toename van Esperantisten en Idisten, zoowel onder geestelijken als leeken beide, al evenmin denkbaar.

Pogingen, om het klassieke Latijn in een kunsttaal te herscheppen, sedert zijn geleidelijke afschaffing als I. T. telkens weer beproefd, slaagden al evenmin als ze dit ooit zullen kunnen doen.

Hoe zou dit mogelijk zijn, waar men zelfs op het oogenblik nog niet gelooft aan een kunsttaal in 't algemeen, en aan zulk een taal natuurlijk heel wat praktischer eischen worden gesteld, dan waaraan welk kunstlatijn ook, vermag te beantwoorden. Doch dit zal duidelijker worden door 't geen straks over de kunsttalen zal worden gezegd.

Maar zou dan niet één der tegenwoordige levende nationale talen als I. T. kunnen worden aangenomen? zoo luidt de aan 't voorafgaande vanzelf zich aansluitende vraag, die ook van allerlei kanten tegenwoordig nog wordt vernomen.

Boven de last van de tegenwoordige drie ware dit gewis als eene vooruitgang te beschouwen, alleen leert de geschiedenis onweerlegbaar, en de tegenwoordige tijdsomstandigheden misschien nog 't sterkst, dat daar al evenmin ooit sprake van zal wezen.

Het is 't Fransch geweest, dat naast het Latijn het eerst

Sluiten