is toegevoegd aan uw favorieten.

Een wereldtaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernaar heeft gedongen, en 't ook een tijdlang voor een uitgebreider kring dan dat heeft mogen zijn. Voor wetenschappelijke doeleinden toch, maar ook in 't dagelijksch verkeer zoowel als in de politiek, bewees het zich volkomen bruikbaar.

Veelzeggend is echter, dat het eerst al sedert Napoleon's val en vervolgens na 1870 langzamerhand geregeld is teruggegaan. En moge het dan ook op het oogenblik nog ten onzent als de eerste vreemde taal op de meeste scholen worden onderwezen en als hoftaal gelden, voor zijn mogelijke verheffing tot toekomstige I. T. zullen waarschijnlijk voortaan alleen nog maar enthousiaste patriotten een lans breken.

Dat daarnaast door een alleszins bevoegd Germaansch geleerde bij de behandeling van het wereldtaalvraagstuk de kansen van het D u i t s c h niet eens worden genoemd, J) kan ons hier daarover gevoegelijk doen zwijgen.

Neen, indien in den tegenwoordigen tijd de mogelijkheid der invoering van ééu der nationale idiomen als I. T. nog moest worden overwogen, dan lijdt het geen twijfel, dat het Engelsch daarvoor in de eerste plaats in aanmerking zou komen: het Engelsch, gesproken door betrekkelijk 't grootst aantal volkeren en personen, met zijn meest vereenvoudigde spraakkunst en een aanpassingsvermogen met betrekking tot het in zich opnemen van alle mogelijke oude en nieuwe vreemde woorden, waarin het door geen andere mededinger onder de nationale talen wordt geëvenaard.

Natuurlijk zou daarnaast de bij uitstek moeilijke spelling en uitspraak, die door de Engelschen zelf als de groote bezwaren hunner taal worden erkend, hare algemeene invoering als I. T. niet weinig in den weg staan, maar toch is 't om een gansch andere reden, dat deze in de toekomst ondenkbaar is.

En dat is het merkwaardigerwijs met de overal baan brekende Internationale bewegingen, tegelijkertijd oplevend Nationalisme.

Geen volk tegenwoordig of het heeft naast zijn bevordering van Internationale interessen, zijn opwekking tot verzorging en handhaving van de Moedertaal, waarvan dan ook o.m. de reeds genoemde verschijning van allerlei wetenschappelijke standaardwerken tot in het Japansch toe, zeker wel het duidelijkste bewijs zijn.

m Prof. L. Pfaundler in „Weltsprache und Wissenschaft".