is toegevoegd aan uw favorieten.

Een wereldtaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Histoire de la Langue Universelle" hebben genoemd, dan is dit in zooverre gegrond, omdat er van een geschiedenis eener I. T. als iets „organisch", zooals de gewone linguïsten dat tot object hunner wetenschap hebben, geen sprake kan wezen. Van den anderen kant echter is het juist aan de beoefening van dat Historisch deel van die nieuwe Wetenschap der Taalkunst te danken, dat de in geregelde opvolging voorgestelde I. T.-systemen al beter en beter zijn geworden, zoodat ze langzamerhand den weg hebben geëffend voor de algemeene erkenning van deze tot nu toe nog niet bewuste gave des menschen, om namelijk ook op het gebied van geestelijk levensverkeer zijn scheppingsmacht te mogen uitoefenen.

Niet dat niet altijd tot op zekere hoogte die gave zou zijn erkend 1 Als het kind onbewust, de dichter in bezieling, ja wie niet in de praktijk des levens, nu en dan zijn eigen woorden maakte, — zoo als gebaren, teekens, seinen en cijfers trouwens reeds systematisch worden gebruikt, om voor allerlei doeleinden gedachten over te brengen, — voor de officiëele wetenschap, voor wie het „organische" als vereischte voor een taal gold, bleven dit altijd slechts bijzaken nevens het eigenlijk object hunner studie staande, grove hulpmiddelen, voor de fijnere levenseischen toch nooit te volmaken.

De wetenschap der taalkunst daarentegen ziet deze allen in heel ander licht, als pionierswerk, waarin wel degelijk eene volmaking voor alle mogelijke levensdoeleinden is te voorzien.

Daar het echter eerst de kennisname van de betrekkelijke bruikbaarheid der verschillende uitgedachte kunsttaalsystemen en hunne onderlinge vergelijking is, welke tot deze bovengenoemde erkenning leidt, is het niet te verwonderen, dat zij eerst thans met het meer openlijk optreden dier verschillende systemen begint door te breken.

Is dit niet de gewone gang op vele levensterreinen?

Hadden de gebroeders Wright niet reeds maanden gevlogen d. w. z. de principiëele oplossing van het vliegprobleem bewezen, aleer zich de wetenachap er mee ging bemoeien? Ja werd de aviatiek (de wetenschap der vliegkunst) niet eerst officiéél erkend en de gegevens daarvoor bijeenverzameld, zelfs nog nadat het groote publiek al door meerdere vluchten met verschillende systemen van hare beteekenis was overtuigd geworden ?

Mocht zoo vooral door buitenstaanders het weer verdwijnen van