is toegevoegd aan je favorieten.

Een wereldtaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe hebben daar in den loop der tijden, de verschillende vervoermiddelen elkander niet verdrongen, om zoo een al grootere volmaking te bereiken. En is men op het oogenblik niet bezig op het nieuw geopend terrein van 't luchtverkeer uit te maken, welk van de nog dagelijks zich vermenigvuldigende systemen daar het meest praktische zal blijken, terwijl eerst lang daarna de vraag aan de orde zal komen, of zich één bepaald type als algemeen I.-verkeersmiddel zal handhaven?

Door deze vergelijking zal in ieder geval begrijpelijk worden, waarom men van officiëele zijde nog veel voorzichtiger zich toont, nu het gaat om een verkeersmiddel op geestelijk gebied, waar het ongeschonden overbrengen der gedachten nog heel wat strenger eischen stelt; en dat men rustig afwacht tot eerst maar door deskundigen in kleinen kring zal zijn uitgemaakt, welk I. T. systeem zich het meest bruikbaar bewijst.

Dit is het dan ook wat ons de reeds genoemde geschiedenis der voorgestelde I. T.-projecten leert: hoe langzamerhand als 't ware de limiet der meest praktische bruikbaarheid werd bereikt en de onderlinge wedstrijd tot zijn eindbeslissing nadert.

Wij willen daarom thans nog met een enkelen blik op de voornaamste dier systemen en hunne geschiedenis het bovenstaande nader toelichten.

Wat het alphabet betreft, waarvan verreweg de meeste letters in alle bestaande talen zijn te vinden, komen de meeste voorgestelde systemen zeer na overeen.

Dat in schrijfwijze en phonetiek bijna overal de ééne regel geldt, dat dezelfde letter steeds op dezelfde wijze wordt uitgesproken, bewijst, dat men van den Deginne met den eisch der praktische bruikbaarheid rekening heeft gehouden, evenals dit blijkt uit het feit, dat overal zooveel mogelijk alle uitzonderingen zijn vermeden.

Ook voor de spraakkunst, reeds in de oudste systemen tot zoo weinig mogelijk regels beperkt, werd naar voorbeelden uit de levende talen, immer op vereenvoudiging aangestuurd, zoodat thans mede daar wel de limiet der grootst mogelijke eenvoud en tegelijk van de meest praktische bruikbaarheid is bereikt geworden. ,

Het is in 't woordmateriaal, dat de verschillende systemen