is toegevoegd aan uw favorieten.

Een wereldtaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Esperanto ver staat in betrekkelike bruikbaarheid boven het Vola pük, en zo vervolgens. Veel in het Ido vind ik bewonderenswaardig als uiting van scherpzinnigheid en fijne logika. Maar ik heb, meen ik, het recht om uitgaande van dezelfde opmerkingen de gang van zaken aldus voor te stellen: ,,In het begin begreep men niet goed waarin de moeilikheid van 't vraagstuk gelegen is en daarom gevoelde men zich bij het ontwerpen van een wereldtaal geheel vrij van de bestaande talen; naarmate men door de ondervinding wijzer werd, ging men zich meer en meer beperken; gebruik makend van wat op een gedeelte van de aarde vrij algemeen bekend is en zich in hoofdzaak tot beschaafde mensen richtend, beproefde men een hulptaal te maken voor een gemeenschap die linguïstiek reeds een betrekkelike eenheid vormt; zo kwam men tot het zeer Europese, zeer Romaanse Ido; daarmee is het denkbeeld van een wereldtaal of een universele taal in eigenlike zin opgegeven; nog één teleurstelling, het niet slagen van het in zijn soort voortreffelike Ido, en de geschiedenis zal de onoplosbaarheid van het vraagstuk hebben aangetoond".

Mislukken de pogingen der Idoïsten, dan zal men zeker nog lang voortgaan met 't voorstellen van andere oplossingen; aan de sistemen en aan gebrek aan belangstelling of aan tegenwerking zal men verwijten wat de schuld is van het streven zelf.

Hoe weinig ik ook verwacht van alle plannen om kunstmatig een wereldtaal te maken, 't zou dwaze aanmatiging zijn indien ik ging profeteren dat er nooit op aarde zulk een taal zal komen. Dat kan op velerlei wijze geschieden. Men stelle zich voor dat één volk zo zeer de andere naties overtreft door 't aantal en het gehalte van zijn geleerden dat het als een vuurtoren zijn stralen uitzendt in een schemering van onwetendheid; dan zullen overal de beoefenaars der wetenschappen gedwongen worden het idioom van dat uitverkoren volk te gebruiken, en voor één onderdeel van 't menselik verkeer is, zij 't ook tijdelik, een wereldtaal geschapen. Wordt handeldrijven 't monopolie van een enkele natie, dan kan een soortgelijke universele taal tot stand komen. En wil men zijn dromerijen nog verder uitstrekken, dan neme men aan dat er middelen van verkeer worden uitgevonden waardoor de afstanden bijna verdwijnen ; reizen naar vreemde landen worden buurvisites, tochten naar andere werelddelen uitstapjes voor de