is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsliefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO

Want ik zou het een deerniswaardig blijk van decadentie achten ernstig te gaan wederleggen de bewering, dat moederliefde ot vaderlandsliefde niet meer tehuis behoort in onzen tijd. Er over in debat te treden ware mij een te groote en bedenkelijke concessie 1 Er zijn nu eenmaal dingen, waarover men profeteert, die men bezingt, verheerlijkt in woorden, kleuren of marmer, maar die men niet weegt en tegen het licht houdt als een koopwaar, waarvoor de vraag vermindert, als ze uit de mode geraakt.

Doch in deze tribune ben ik vrij, want voor en tegen geeft geen gelegenheid tot debat. Twee schrijvers, die van elkanders woorden geen kennis verkregen, en dus niet argument met argument kunnen beantwoorden, spreken elk hun overtuiging uit. Dit is alles! De degens kruisen zich niet, staal raakt geen staal.

Dit is vooral goed wanneer een onderwerp als vaderlandsliefde besproken wordt. Wie heeft ooit gehoord van liefde door argumenten gewekt? Wie deze liefde niet gevoelt is te beklagen als iemand, die geen muzikaal gehoor heeft en geen symphonie kan onderscheiden van een partijdeuntje. Geen tien professors in ie logica kunnen hem door hun betoog het fijne gevoel, dat hem ontbreekt, verleenen.

Die liefde voor het vaderland wordt bespot door de internationalen. Laat ze hun gang gaan 1 Liefde kan men moeilijk wegredeneeren; een moeder heeft haar kind lief, ook al vertelt men haar, dat dit onnoodig is en dat een staatsinstelling voor de opvoeding van het kind kan zorgen.

Wij zijn overtuigd dat de moederliefde onuitroeibaar is en onontbeerlijk voor het kind en dat de moeder door geen socialisten ter wereld ooit te dwingen zal zijn die liefde te verloochenen door hare kleinen te laten leven als weezen, te laten verzorgen door den Staat.

Die liefde is „duizend mannen te erg!"

Zoo is het ook met vaderlandsliefde 1 Ze is door niets te ver vangen en heeft geen verdediging noodig.

Bovendien een verdediging heeft uit den aard steeds iets van een apologie. Nu stelle men zich voor: een apologie voor vaderlandsliefde! En men zou die hier moeten ondernemen, gebonden aan een ketting, welke slechts zestien schakels lang is, terwijl men toch geheel zijn erf beschermen moetl

Geen verdediging van vaderlandsliefde dus, maar enkel een