Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleg, vermeerdert de wereldkracht met onmiskenbare hoedanigheden. ö

Terecht schreef in de Sozialistische Mona.tsh.ejte engelbert Pernstorffr daarom:

„Nationaliteit in zijn hoogsten vorm is een der krachten van het idealisme. Elke vorm van beschaving is nationaal. De beschaving toont zich het eerst onder een bijzonder volk en heeft een beslist nationaal karakter in zijn hoogsten vorm. Elke poging om het nationaal bewustzijn te verzwakken zou, indien ze gelukte, de erfenis van het menschelijk ras verminderen. In de groote organisatie der menschheid zijn niet personen, maar volken de cellen, en die cellen moeten gezond zijn, wil men een levenskrachtige organisatie hebben" !).

Dit is een goed antwoord op de bewering van andere socialisten, dat liefde voor een afzonderlijk vaderland ons zou afscheiden van de groote gemeenschap der volken!

Wat zeide de edele maurice: „Het rechtvaardigst jegens elke andere natie is in den regel de man, die het krachtigst gevoel van verknochtheid aan zijn eigen volk heeft".

Reeds thans hebben wij, naast liefde voor het vaderland, liefde voor onze meer intieme omgeving, liefde voor de stad onzer inwoning. Zelfs is in een klein land als Nederland zijn stedelijk en provinciaal bewustzijn niet onbekend. Maar ziet, de warme liefde van een Amsterdammer voor zijn Amsterdam, van een Rotterdammer voor zijn Rotterdam, komt hetgeheele land ten goede.

„Het vaderland van eiken mensch heeft zich uitgebreid", zegt men. Zeker! Eerst moesten de menschen van verschillende volksstammen in steden vereenigd, of in graafschappen, hertog- en vorstendommen, zich voortdurend verdedigen tegen anderen. Zelfs een klein vaderland als Nederland telde vroeger vele gewesten, die kleine afzonderlijke vaderlandjes waren.

Vaderlandsliefde kan zich dus verbreeden, door een grooter, talrijker

Professor f. Laurent, die dit denkbeeld in zijn boek les Nationalités uitwerkt, zegt:

„Ainsi les nations sont a 1'égard de 1'humanité, ce que les individus sont a egard des nations; la vie nationale doit se relier a la vie générale, demême que la vie individuelle doit se relier a la vie nationale. Les nations ont une mission qui s'identifie avec celle des individus; 1'humanité a une destinée qui est au fond celle des nations et des individus. II faut donc que le genre umam soit organisé de manière que la vie nationale favorise la vie individuelle.

Sluiten