Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en machtiger volk te gaan omvatten. Maar dan toch alleen op voorwaarde, dat de burgers van het vergroote land geen te verschillende belangen, tradities, afkomst, taal en karakters zullen hebben.

Steden en gewesten, die elkander beoorloogden en nu deel uitmaken van ons rijk, werden bewoond door gelijksoortigen, mannen van denzelfden aard, dezelfde omgeving, dezelfde taal. Maar een republiek der Vereenigde Staten van Europa of een socialistische wereldbond zou een onnatuurlijk innigen band pogen te slaan om volken van geheel verschillende geestesrichting, verleden en idealen. Hoe bezwaarlijk dit gaat toonden de Engelschen, die te vergeefs de Ieren poogden te assimileeren. Hoe gevaarlijk dit kan worden bewijst Amerika's wanhoopskreet: wat moet ik met mijn negers beginnen? Er zijn volken voor samensmelting ongeschikt.

Wie b.v. Russische romans leest of met Russen intiem spreekt, verkeert in een sprookjeswereld. Die mannen en vrouwen uit de romans en uit het werkelijk leven denken, oordeelen, handelen zoo volstrekt anders dan wij, dat men beseft hoe wij in verschillende werelddeelen tehuis behooren. Kameraadschap in een gemeenschappelijk wereldrijk met zoo iets ongelijksoortigs ware onmogelijk.

*

Wanneer wij, na dus in gedachte in Rusland te zijn geweest, met opgelucht hart ons eensklaps gelukkig gevoelen weder in Nederland te zijn, beseffen wij eerst goed, hoe men zelfs in verbeelding niet overdrijven kan al wat wij verschuldigd zijn aan de rijke cultuur en maatschappelijke orde, die onze wieg heeft beschermd en onzen geest heeft ontwikkeld.

Ons vaderland en zijn taal vormen het erfdeel waarmede wij bij onze geboorte begiftigd werden.

Hoe gelukkig is ons volk te noemen, omdat het als extra bindende kracht voor de nationale eenheid een taal bezit, die onze roem en bezieling is. Denkt slechts even aan dit wonder: onze taal I

Zij is het onvergankelijk monument van ons volk, zij behoort ons uitsluitend toe. Zij is opgegroeid met ons voorgeslacht Zij is ons bloed, ons leven. Leest gij wel eens in van Dale s woordenboek? Ik doe het vaak. Het bevat betere poëzie dan die van tal van dichters te samen.

,,In onze taal blijkt een geest van vriendelijke samenleving, een

Sluiten