is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsliefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen de minste waarde heeft. Wij zoeken de nationale eer liever hierin, dat wij het volk trachten een beetje sterker te maken, opdat het meer weerstand kan bieden tegen den ijzeren greep van het stelsel, waardoor het geknecht wordt door de overmacht van autoriteiten, werkgevers en dergelijken, die het niet gunnen mensch te zijn. Wij zoeken de nationale eer liever hierin, dat wij in dit land, waar zooveel ellende is, trachten die ellende meer en meer op te heffen; dat wij in dit land, waar zooveel onrecht is, waar onder dat onrecht zooveel geleden wordt, onze beste krachten geven, om hen, die zooveel lijden, sterker en sterker te maken. Zij die dit doen, daaraan hun leven wijden, kunnen het verwijt van geen vaderlandsliefde of geen begrip van nationale eer te hebben, veilig op zich laten zitten".

Te trachten het vaderland voor alle landgenooten zonder onderscheid volkomen bewoonbaar te maken, ziedaar onze vorm van vaderlandsliefde. Schaper's tienurenwet, waardoor aan honderdduizende arbeiders ietwat meer gezondheid en levensvreugde, aan honderdduizende gezinnen ietwat meer huiselijkheid gegeven zou worden; het werk van onze vakbonden, zooals van den Diamantbewerkersbond, waardoor de welvaart in breede volkskringen eenigszins verhoogd wordt; de voortdurende aktie der sociaaldemocraten in een honderdtal gemeenteraden voor beter volkshuisvesting, voor beter onderwijs; onze kiesrechtbeweging, die meer dan de helft der volwassen ingezetenen van beiderlei geslacht wil opheffen uit de geestelijke en stoffelijke verwaarloozing, die van hun politieke verwaarloozing het gevolg is, — ziedaar onze uitingen van vaderlandsliefde.

Zeker, onze vaderlandsliefde uit zich niet in antagonisme tegenover lieden van andere nationaliteit, omdat zij van andere nationaliteit zijn. Ons antagonisme is klasse-antagonisme. De arbeidersklasse, voor zoover zij tot bewustzijn van hare plaats in de maatschappij gekomen is. ziet hare tegenstandster slechts in de kapitalistische klasse, onverschillig of zij van de eigene of van een andere nationaliteit is. Maar in het proletariaat der andere landen ziet zij niets dan broeders, lotgenooten, strijdgenooten, die door dezelfde klasse onderdrukt worden, waardoor zij zeiven worden onderdrukt.

De grenzen tusschen de landen zijn voor ons minder wezenlijke scheidingslijnen dan de grenzen tusschen de maatschappelijke