is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsliefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Kerk en Sec te"

In hoofdzaak beschreven door hare eigen vertegenwoordigers

Onder redactie van Prot. S. D. VAN VEEN

Per nummer f 0.40. Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—

Uit de reeds complete series kunnen ook 10 nrs. naar keuze gesorteerd worden.

De reeds verschenen reeksen van „Kerk en Seete" bevatten de volgende beschrijvingen (elk een op zich zelf staand nr. vormende)

Serie 1: 1. Dr. J. A. Beyerman, DeRemonstrantsche Broederschap. 2. W. F. K. Klinkenberg, De Evangelische Richting. 3. G. Veldhuyzen Sr., De Zeveridedags Baptisten. 4. M. A. Perk, De Waalsche Gemeenten, ft. Prof. Dr. S. D. van Veen, „De Index" en de Boekencensuur in de Roomse h-K a t h 0 l' i 'è k e Kerk. 6. Opperrabbijn L. Wagenaar, Het Jodendom. 7. Prof. Dr. E. F. Kruyf, H e t A n g 1 o-K atholicisme. 8. Pater H. Ermann s.J., De T e z uïtenorde. 9. H. H. Barger, De Neder 1. Hervormde Kerk in haar tegenwoordigen toestand, 10. M. Mooy, Bond van vrije Evangelische gemeenten.

Serie II: 1. Charles W. Penrose, Het „Mormonisme". 2. Prot. Dr. S. D. van \ een, Het Stundisme. 3. N. van Beek, HetBaptisme in Nederland. 4. Prol. Dr. T. Cannegieter, De Moderne Richting. 5. Pastoor J. H. Berends, D e O u d-K atholieken. 6. P. H. Hugenholtz Jr. Vrye Gemeenten, 7. Prof. Dr. J. W. Pont, De Luthersche Kerk' in Nederland. 8. Opperrabbijn L. Wagenaar, De Talmud. 9. M. Lindenborn, Het R e f o r m-K a t h 0 1 i c i s m e. 10. Mevr. E. G. Nieuwburg—Wood, De Kwakers.

Serie III: 1. Bicknell Young C. S. B., „Christian Science". 2. Dr P. J. Kromsigt, De Confessioneele Richting. 3. Mr. Isidore Hen P6™ Zionisme. 4. S. K. Bakker, Het C h r i s t e n-S oc i a 1 i s m e! 5. M. Beversluis, Spiritualisme en Spiritisme. 6. Prof. Dr J J P. V aleton, De Ethische Richting. 7. Dr. J. P. de Bie, De orthof0,?® ^,er'i i11 Rusland. 8. G. Barger, D e Swedenborgianen. 9. ï. C. Fleiseher, De Doopsgezinden. 10. E. A. Kleinschmidt, De Broedergemeente (Hernhutters).

In de IVe Serie verscheen: 1. Mr. F. Erens, Het RoomschKatholicirme. 2. L. W. Bakhuizen van den Brink, De Evanffe1 i s c h e Alliantie. 3. S. L. Veenstra, Het Leger des Heils 4 Prof. Dr. H. M. van Nes, De Protestantsche Zending. 5. Joséph H. Fussell, De Theosophische Beweging. 6. A. Klaver D e Religieus-Humanitaire Strooming. 7. Opperrabbijn L. Waeenaar, De Joodsche Ceremoniën. 8. Dr. S. D. van Veen D e Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland. 9. Otto Schrieké De Los-van-Rome-Beweging. 10. J. Quast Hz. De Grieksche Kerk.

_ ïn de Ve serie verscheen reeds: 1. J. M. Valetcn, Het Methodisme. w. Mr. F. Erens, De Heiligen en hunne Vereering in de K. - K a t h. K e r k. 3. Dr. Louis A. Bahler, Het Boeddhisme in

- U^r0AP O 1; Dr' W' yan Lin£en- De Prot. Kerk in Ned. Oost-Indië. o. I. A. btellwag, De Adventisten. 6. Nicholas Wiseman, De Aflaten

IS GOD DOOD?

I. GOD 1 Mogen wij nog aan Hem gelooven ? — II. DE WERELD! Hoe is zij ontstaan? — III. DE MENSCH! Vanwaar? Waarheen?

Drie vragen bezien in 't licht der Natuurwetenschap door Dr. E. DENNERT Voorzitter Kepplerbund. Compleet (in 3 deeltjesj f0.90. Per deeltje f0.40