is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedenkdag zonder luidruchtig feestgedruisch te laten voorbijgaan.

Ons volk schikt zich altijd naar Oranje —■ maar dat was toch te veel gevraagd.

2 Augustus 1928 is door heel 't land dankbaar en op vele plaatsen feestelijk herdacht.

En Zaterdag 27 October werd de Koningin-Moeder voor haar paleis in Den Haag een zanghulde gebracht, waarvan vele duizenden de geestdriftige getuigen waren.

En de groote gedenkdag komt nog. Jullie hebben zeker wel gehoord, dat haar dan door Nederlandsche vrouwen uit binnen- en buitenland een huldeblijk zal worden aangeboden.

't Geldt hier Oranje — zou er dan geen feest zijn in Nederland?

★ ★

*

Ja, in dankbare stemming zullen wij gedenken wat rijken schat de Heere Vorstenhuis en Volk in Koningin Emma schonk.

Op 7 Januari 1929 zal in honderden kerken en scholen en in vele duizenden huisgezinnen de dankzegging en bede opklimmen tot Hem, voor Wien ook onze Koningin-Moeder zich in aanbidding neerbuigt.

En met een stem, waarin oprechte liefde en innige dankbaarheid klinkt, zal den man Gods worden nagebeden: „Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat haar niet, o God!

En ook levenslustige, vroolijke Hollandsche jongens en meisjes zullen aan hun liefde en dankbaarheid uiting geven.

Want zij minnen Oranje met een onverwoestbre liefde, die diep sluimert in hun hart.

Maar die sluimerende liefde zal 7 Januari 1929 wakker zijn.

En met een geestdriftige tinteling van vreugd in hun schalkschen blik zullen zij instemmen met den oud-vaderlandschen jubel:

Oranje boven I Leve onze Koningin-Moeder !