is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoofdlijnen der paedagogiek van Dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Toen Professor Bavinck op 29 Juli 1921 overleden was, verscheen reeds in 't begin van 1922 een werkje van de hand van den bekenden R.-K. paedagoog Fr. S. Rombouts, dat tot titel droeg: „Prof. Dr. H. Bavinck. Gids bij de studie van zijn pedagogiese werken."

Het bevatte na een korte levensschets van Dr. Bavinck een overzicht van diens voornaamste paedagogische geschriften met tusschengevoegde ophelderingen en opmerkingen.

Hoewel het ook in den engeren kring van Prof. Bavincks geestverwanten met waardeering werd ontvangen en door menigeen dankbaar gebruikt zal zijn, gevoelt men daar toch wel behoefte aan een dergelijk werkje met een ietwat anders georiënteerde behandeling. Wie niet in 't bizonder ingesteld is op overeenkomst en versdhil tusschen Dr. Bavincks paedagogiek en het R.-K. standpunt, vindt er een te veel, evenals hij anderszins in het verspreide karakter der opmerkingen een te weinig gevoelt.

De Commissie van Uitvoering van Gereformeerd Schoolverband noodigde mij uit tot bewerking van hetgeen de titel van dit geschrift vermeldt. Ik heb getracht dit zoo te doen, dat, voor zoover de duidelijkheid het toeliet, inderdaad slechts hoofdlijnen van Dr. Bavincks paedagogiek worden geschetst.

Voor vellen zal dit wellicht een hulpmiddel kunnen zijn om tot overzicht en inzicht te komen van de rijke stof, die Dr. Bavincks paedagogische geschriften bieden. Daarom ook behandelde ik alleen de „Paedagogische Beginselen".

En dit zóó, dat ik telkens het overzicht over een hoofdafdeeling van dit werk deed volgen door een bespreking.

Deze bespreking blijft uitiden aard der zaak fragmentarisch,