is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoofdlijnen der paedagogiek van Dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten eerste steunt ze het natuurlijk overleg, waarmee ieder opvoeder reeds te werk gaat, en verrijkt de grondstellingen en ervaringen, die hem reeds in zijn arbeid leiden.

Ten tweede geeft ze ons een klaar inzicht in de taak en het doel der opvoeding, en leert ons de middelen en wegen kennen, waarlangs dit doel bereikt kan worden. Ze bewaart ons voor dwalingen en teleurstellingen, voor routine en sleur.

Ten derde doet ze ons met meer bewustheid leven in een van de heerlijkste werkzaamheden, door God aan mensahen toebetrouwd. En bewust te leven is het voorrecht en de heerlijkheid van den mensch.

Karakter der paedagogiek.

Deze belangrijkheid der opvoedkunde blijkt nog duidelijker, wanneer we letten op haar karakter. Het gaat bij haar om de leiding van den mensch. Om het doel, dat we voor hem zullen stellen. En daarom staat ze in verband met onze geheele levens- en wereldbeschouwing, en ontvangt haar grondslagen van religie en ethiek, philosophie en psychologie. Het is dan ook onmogelijk een paedagogiek samen te stellen, die onverschillig staat tegenover de verschillende wereldbeschouwingen. Aan de andere zijde evenwel wachte men zich voor de meening, dat de paedagogiek alleen tot stand komt door redeneering vanuit bepaalde beginselen. Ook de ervaring hebben we noodig, om onze kinderen te kennen, en zoo verstaan zijn biologie, physiologie en psychologie onmisbare hulpwetenschappen voor de paedagogiek. En omdat de mensch is geplaatst in een maatschappij, daarin invloed ondergaat en invloed uitoefent, bewijzen ook historie en sociologie onschatbare diensten aan de opvoedkunde.

Maar ook dan, wanneer men het recht der ervaring erkent, moet men bedenken, dat er geen zuivere ervaring bestaat, maar dat ieder de werkelijkheid met eigen oogen beziet. In t bizonder is dat het geval, waar het 't menschelijk leven betreft.

„Paedagogiek is dus een eigenaardige wetenschap; zij versmaadt de ervaring en geschiedenis niet, maar zij is daarop bij niemand uitsluitend gebouwd. En dat kan ook niet; want voor