is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoofdlijnen der paedagogiek van Dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESPREKING DER INLEIDING.

Deze inleiding geeft een voorloopige oriënteering in het veld der opvoedkunde. Allerlei dingen komen ter sprake, die later uitvoeriger behandeling vinden. De beschouwing van het karakter der opvoedkunde als wetenschap is door beknoptheid onvolledig, ofschoon in 't verdere van 't werk wat ingehaald wordt. We zulllen enkele punten bespreken.

Wat is paedagogiek?

De paedagogiek, zegt Dr. Bavinck, is de wetenschap der opvoeding. We moeten hierbij echter wel onderscheiden.

Menigvuldig zijn de meeningen, die in den loop der tijden over de opvoeding zijn gelanceerd, de doelstellingen, de raadgevingen, de beschouwingen enz. We noemen dat alles in den regel paedagogiek. Maar 't is aïles lang geen wetenschap. Het zijn voor een deel allerlei min of meer systematisch verbonden ideeën. Als een Comenius, een Rousseau, een Pestalozzi, een Ellen Key hun gedachten over de opvoeding uitspreken, dan komen ze met alleriei beter of minder gestaafde meeningen en aanwijzingen, maar hun methode is niet wetenschappelijk. Ze zijn nog meer profeten dan leeraren der opvoeding. Eerst Herbart trachtte bewust de paedagogiek in wetenschappelijke banen te leiden, en zijn hoofdwerk heeft dan ook tot titel „Paedagogik als Wissenschaft."

Daarmee is niet gezegd, dat werken als van genoemde auteurs geen waarheid kunnen bevatten of van waarde kunnen zijn, dat ze geen vrucht zijn van ervaring en nadenken, dat ze geen wetenschappelijke beteekenis kunnen hebben. Integendeel, evenals in élke wetenschap de intuïtie en zelfs de dagelijksche ervaring een rol spelen, zoo is vooral op 't gebied der opvoedkunde de mogelijkheid niet te ontkennen, dat de geniale greep verder brengt op een oogenblik, dan 't pijnlijkst-nauwkeurige onderzoek.

En de werking, die zulk een „profetische" paedagogiek in

2