is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoofdlijnen der paedagogiek van Dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looper, maar van dubbelzinnige houding: eenerzijds voorbereidend voor de nijvere maatschappij, anderzijds voor de wetenschap.

In de sterke ontwikkeling van dit Realisme vertoonen zich een drietal verschijnselen. „Ten eerste gaat het godsdienstig

element hoe langer hoe meer uit onze opvoeding weg De

aarde dringt den hemel, de tijd de eeuwigheid, de zienlijke dingen de onzienlijke op den achtergrond. En zelfs in de Christelijke huisgezinnen en scholen laat de waardeering en behartiging van het onderwijs in de religie zeer veel te wenschen over."

Het tweede verschijnsel is de strijd tusschen Humanisme en Realisme. Wel komen ze daarin overeen, dat ze den mensch tot middelpunt en maatstaf der opvoeding maken. Maar bij het Humanisme was deze mensch nog de redelijkzedelijke mensch, en daarom zocht het naar ideale goederen, die het in de klassieke oudheid meende te vinden; dus stonden ,.het woord, de taal, de geest, de litteratuur, de kunst, de philosofie, samen vormende de vrije kunsten, de humaniora, de artes liberales op den voorgrond."

Het Realisme daarentegen brak met het verleden. Het doel is: het heden kennen, om dat te beheerschen. Flink zijn in den strijd om het bestaan, en daarom zoo min mogelijk woorden, en zooveel mogelijk zaken. Reken- en meetkunde, natuur- en aardrijkskunde, kennis van cultuur en economie, teekenen, handenarbeid en kunst hebben den voorrang.

En in de derde plaats: velen blijven niet staan bij het Realisme, dat tenminste aan de studie nog waarde hechtte, maar zoeken hun heil in de oefening van het lichaam en achten gymnastiek en sport de toegangspoort tot het levensgeluk. Sommigen doen dit practisch en onnadenkend. Maar ook bestaat inderdaad de meening, dat de meerdere lichamelijke welstand ook op geestelijk gebied goede vruchten voort zal brengen.

In ieder geval wordt dus over den inhoud van onderwijs en opvoeding in de moderne paedagogiek zeer verschillend gedacht. Het aantal leervakken neemt onrustbarend toe. Er is