is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoofdlijnen der paedagogiek van Dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het vele, dat -daarbij van belang is, kunnen we slechts enkele punten naar voren brengen.

Dat de volwassene leeft in een ruimere wereld, die tegelijk meer ingewikkeld is, en ook meer ingewikkelde reacties vereischt, spreekt van zelf. Dit is trouwens een proces, dat nog steeds voortgaat en formeel niet de hoofdzaak. Deze is: de meerdere gevormdheid en de mindere vormbaarheid in den volwassen leeftijd.

Meerdere gevormdheid: er bestaan allerlei gewoonten en vaardigheden, maar vooral er is meer éénheid en organisatie in het zieleleven, vaste richtingen van belangstelling, bepaalde doeleinden, in 't algemeen een hiërarchie van wat we vroeger sentimenten genoemd hebben.

Ook mindere vormbaarheid: gewoonten, die men nog wil aannemen, komen in strijd met reeds bestaande gewoonten, het verkrijgen van nieuwe vaardigheden stuit af op een zekere verstijving der organen, er zijn bepaalde interesse-richtingen, die onherstelbaar verwelken, er treedt een algemeene verstarring in, die evenwel bij verschillende naturen zeer in graad kan verschillen. Maar al is in 't algemeen de vormbaarheid nog slechts verminderd, niet verloren gegaan, verdwenen is de vatbaarheid zich te laten vormen. De uitgroei van het iksentiment met zijn zelfverantwoordelijkheid en zelfvertrouwen, eischt ook bij het inzien van de noodzakelijkheid eener voortgaande „opvoeding", dat deze zelfopvoeding zal zijn. Meer dan op bizondere kennis, vaardigheden, gewoonten, komt het er op dit tijdstip, nu leiding van buiten grootendeels onmogelijk is geworden, op aan, wat de leiding te voren heeft kunnen doen voor de algemeene levenshouding, welk sentiment is geworden tot centraal-sentiment.

De Leerstof.

Wat heeft met dit alles de leerstof te maken? Leerstof — een ongelukkige, maar onmisbare naam — sluit in vaardigheden en kennis, waarbij vanzelf, maar in verschillende graden, gewoonten komen.

De ideale wijze waarop de leerstof „in het bezit komt" van den leerling, is die manier, waarbij kennis, vaardigheid en ge-