Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het technisch schrijven vertoont den invloed der geestelijke storingen. Al wordt er veel kwakzalverij op dit gebied gevonden van z.g.n. schriftkundigen, die iemands karakter uit een enkel stuk schrifts kunnen opmaken, zoo is toch de studie van het schrift uit een oogpunt van psychologie zeer belangrijk. Wanneer het schrift onregelmatiger wordt, de letters minder afgewerkt, wijst dit dikwijls op moeheid, overspanning.

De ongunstige veranderingen, die de schrijfhand ondergaat, zijn van veel belang. Men lette ook op het verloop der regels (van de lijn af, uit- en inspringen, lijnen overslaan, enz.).

Wij wenschen nu enkele woorden te wijden aan verschijnselen uit de sfeer van het gemoedsleven.

Soms bestaat afwezigheid van gevoel: de patiënt is stomp, onverschillig, onaandoenlijk. Men treft dit bijv. veel bij grijsaards aan, die langzamerhand geheel apathisch worden. Over 't geheel merkt men dit niet zooveel bij kinderen op. Men moet wel bedenken, dat kinderen bij sommige dingen onaangedaan blijven, niet uit gebrek aan gevoel, maar uit onbekendheid met de beteekenis van het geval, dat bij volwassenen zoo diepen indruk maakt. Sterfgevallen in de familie b.v. interesseeren hen niet, een vreeselijke gebeurtenis, een spoorwegongeluk, een mijnramp, laat hen koud. Zij lachen om de komische situaties, die zij opmerken in voor ons zoo tragische gebeurtenissen. Zedelijke vermaningen dringen niet door, zij hooren t woord, maar verstaan de zaak niet. Wreedheid tegenover dieren b.v. is veel vaker dan uitvloeisel van ziekelijke lust tot martelen, gevolg van onbekendheid met het feit, dat de dieren ook levende, gevoelende wezens zijn, of onnadenkendheid, die dit feit niet i'n 't bewustzijn laat opkomen.

Merkt rnen bij een kind een toestand van apathie op, van gevoelloosheid en onverschilligheid, dan is dit een

258

Sluiten