Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelig. Soms komt het uit haar slaapkamer om naar de muziek te luisteren, en vind ik ze op de gang. Ze is heel muzikaal, maar kan op school bij 't werk haar aandacht niet houden. Ze is overgevoelig en schreit dadelijk. Ik gevoel, dat ze mijn gedurige zorg noodig zou hebben, maar kan die niet geven. Op een kostschool gaat ook niet, daar is ze vandaan geloopen". Zoo klaagde een moeder mij. In een vrij groote zaak, echter meest met eigen krachten gedreven, zag ik een jongentje: het was druk, op school balsturig, opgewonden. Het kind bleef tot twaalf uur 's nachts op, bezig de klanten te helpen.

Rust, orde en regelmaat zijn des te noodzakelijker, naarmate het kind labieler van stemming is. Bij jonge kinderen doet het schoolleven, met zijn orde en regelmaat, die het ook in de tijden van opstaan en maaltijden brengt, heel veel goed, als het niet te veel vermoeit. Maar zelfs bij kinderen, die men eerst nauwelijks ter school durfde zenden, heb ik veel goede resultaten gezien. Vandaar, dat de vacanties lang niet altijd gunstige tijden zijn. Arme kinderen komen soms in ongunstiger conditie. Zij moeten nu heele dagen doorbrengen in hun slopje of hofje, aanschouwen tal van onverkwikkelijke tafereelen en velen moeten de ouders den heelen dag meehelpen aan allerlei huisarbeid. Kinderen uit gegoede kringen gaan naar buiten of op reis. Ze krijgen veel meer indrukken dan hun jonge hersentjes kunnen opnemen en verwerken : zij kunnen zich niet aanpassen bij al het nieuwe: er ontstaat gevoel van verveling, overlading, afmatting. Geestelijke stompheid treedt op enkele momenten in. Het leven wordt ongeregeld: men staat op verschillende tijden op, men doet te groote wandelingen, vermoeit zich te veel. Kinderen, die met moeite aan geregeld schoolleven gewend zijn, worden nu weer den arbeid ontwend. Bij een volkomen gezond kind herstelt zich dit alles weer spoedig. Een zwakker kind ondervindt er langer de nadeelen van.

266

Sluiten