is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen, is overigens een klas met een behoorlijk aantal leerlingen, niet nadeelig. Sommige jongens vinden er zelfs behagen in.

Een ander bezwaar, dat onze scholen aankleeft, schijnt mij gelegen te zijn in den jeugdigen leeftijd, waarop iemand onderwijzer kan worden, in het studeeren voor akten, in de practische onervarenheid van vele beginnende leeraren. Op achttienjarigen leeftijd is iemands ontwikkeling nog niet afgeloopen. Hij is dan nog niet volgroeid. En een mensch die zelf nog niet gevormd is, moet men niet de verantwoordelijke taak opdragen, jonge menschen te leiden. Ik zou geneigd zijn, als allerjongsten termijn één en twintig jaar te stellen, Meteen zou dan de studie voor examens, moeten eindigen. Evenmin als men er aan denkt medici, advocaten, rechters of predikanten gedurende den tijd, dat ze hun beroep uitoefenen, nog te laten studeeien voor een examen, evenmin moest men er aan denken, dit een onderwijzer te laten doen, wiens taak mij niet gemakkelijker schijnt dan die van een rechter bijv. De onderwijzer behoort, voldoende bezoldigd, zich aan zijn taak te kunnen geven. Hij kan daardoor een zekere rust en opgewektheid krijgen, die de sfeer schept, welke, hoe noodig, toch dikwijls ontbreekt.

Onze leeraren komen op ouder leeftijd van de academie, behoeven in den regel ook niet meer voor examens te studeeren, maar beginnen hun werk zonder eenige practische ervaring. Daar zij nu kinderen in den puberteitsleeftijd hebben te onderwijzen, staan zij dikwijls voor zeer moeilijke gevallen. Zij zelf en hun klas zijn dan wel eens buiten evenwicht en dit werkt storend.

V oor ons middelbaar en gymnasiaal onderwijs zou ik dus wenschen een betere practische opleiding van den leeraar.

Van hoog belang acht ik het ook dat uit de omgeving

269