is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilt gij bekend worden met de Vrijzinnig-Godsdienstige beginselen, abonneert U dan op:

„Redelijke Godsdienst"

Geschriften voor onzen lijd

Per nr. f 0.40. Per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—

„R e d e 1 ij k e Godsdienst kan de verzamelnaam dezer geschriften wezen, wijl de schrijvers dezer boekjes de overtuiging gemeen hebben dat men allerminst zijn Rede geweld behoeft aan te doen, om zijn godsdienst te redden.

Naast de vrome gemoedservaring aanvaarden zij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, en trachten beide, volgens de eischen der Rede te vereenigen. Vrij staan zij dus tegenover iedere confessie, vrij tegenover elk vooropgesteld dogma. Maar vroomheid stellen zij tegenover een wereldbeschouwing, die, geen rekening houdend met de ervaringen des gemoeds, om deze reden niet slechts troosteloos maar ook onwetenschappelijk, onredelijk is te achten".

Zoo juist vérscheen hierin: Prof. Dr. B. D. EERDMANS

„Moderne" Orthodoxie of „Orthodox" Modernisme

In deze brochure, die reeds zeer de aandacht trekt, tracht Prof. Eerdmans aan le toonen, hoe de- „Orthodoxie" van onze dagen (zoowel de gereformeerde van een Dr. Kuyper en Dr. Bavinck als de ethische van Dr. Valeton en Dr. Is. van Dijk) op de voornaamste punten geheel verschilt van die onzer vaderen en feitelijk op den naam „orthodox" geen aanspraak meer kan maken.

Voorts zijn in de Ie, thans complete serie, de volgende nrs. verschenen : No. r: S. K. BAKKER, Over de Zekerheid van

Gods bestaan.

No. 2: Prof. Dr. A. Bruining, Het Geloof aan God en het Zedelijk Leven (Gedachten over Onafhankelijke Moraal).

No. 3: J. J. Meijer, Het Godsdienstig Gehalte in

onze Nieuwe Letterkunde.

No. 4: Prof. Dr. H. IJ. groenewegen, De Evolutieleer

en het Godsdienstig Geloof.

No. 5: Dr. A. Bruins Sr., De wonderverhalen der Evangeliën.

No. 6: Dr. C. E. hooykaas, Wegwijzer door den Bijbel. No. 7: K. geertsma, Over Godsdienstige Opvoeding. No. 8: Dr. I. van den BerGH, O ver Gebedsverhooring. No. 9: Dr. J. van den Bergh van Eysinga—Elias, Een Historisch-Materialistische Bestrijding van het Christendom. (Bestrijding van „Der Ursprung des Christentums" door den socialist Karl Kavtsky).

Uitgave der HOLLAND1A-DRUKKERIJ te Baarn