Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

practisch, we blijven bij het tastbare, het letterlijke en nemen als feit en werkelijkheid aan wat nooit daarvoor is uitgegeven; wat het alleen wordt doordat wij niet geleerd hebben goed te zien.

Vooral in ons vaderland, meer dan in andere landen, zelfs in zijn geboorteland of in dat waar hij arbeidde, heeft de Hervormer Calvijn een vereering gevonden, die, hoe men er ook over denke, toch recht geeft tot de vraag: Is die vereering gewettigd ? Gold het alleen Calvijns stelsel, men zou tot op zekere hoogte er in kunnen berusten, en zich tot onderzoek van dit stelsel bepalen. Doch zoowel hier te lande als in den vreemde is en wordt Calvijns leven en streven herhaaldelijk in den laatsten tijd beschreven, ten voorbeeld gesteld, en in verband gebracht — terecht — met de kracht die van hem uitging, en het godgeleerd stelsel dat hij schiep of althans ineenzette.

Dit nu leidde mij er toe — in het belang allereerst van ons eigen volk en diens geestelijke ontwikkeling — een nader onderzoek te doen omtrent den man, wiens naam zoo velen dierbaar is. Ik wenschte te weten, of hij werkelijk was wat hij heet te zijn geweest, of hij gedaan heeft wat men hem toeschrijft, of hij een held is der legende, der overlevering, of der geschiedenis. In alle bescheidenheid meen ik de uitkomsten van dit onderzoek te mogen meedeelen. Wellicht zal daardoor

Sluiten