Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een antwoord gehoord, is er in de archieven te Parijs noch te Genève een spoor van te ontdekken.

Het is dus duidelijk, dat we de Institutie hebben te beschouwen als een vrucht van veel rijper leeftijd, of veeleer nog als 't werk van tal van mannen, die er zich toe vereenigden. Later, toen men den held der legende wilde verheerlijken, werd het gezet op den naam van Calvijn. Oorspronkelijk stond zijn naam vermoedelijk alleen onder de opdracht. Dit kan ook tot verwarring aanleiding hebben gegeven.

IV.

Calvijn treedt nu als prediker en hervormer in Genève op. Hij bestrijdt Roomschen en Libertijnen en voert een strenge tucht in. Doch de laatsten vooral verzetten zich. Zijn tegenstanders worden machtig, Calvijn en Farel worden gebannen en Calvijn begeeft zich in 1538 naar Straatsburg. Daar wordt hij met open armen ontvangen, tot hoogleeraar benoemd. Hij huwt met Idelette van Buren, de weduwe van een Wederdooper. Doch zij sterft spoedig evenals de zoon, dien zij hem geschonken had.

We zagen reeds boven, hoe het met een „vrijzinnige" partij te Genève stond. Blijkbaar is dan ook de tegenstand van Roomsche zijde gekomen en — men weet reeds wanneer — later op rekening der Libertijnen

Sluiten