Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilkeur uitdachten, maar die zij gehouden zijn naar den grondregel van Gods Woord vast te stellen. Men wordt er diensvolgens niet voor gLtel

Fn Cr m beV£Sllgd door &elofte van trouw aan den Koning dfr Kerk

En de rekening en verantwoording van deze heilige bediening is zelfs voor

dat ^m™ZOrgïr? allermfnSt afgd0°Pen met het bewijzen aan mSschen dat de cijfers sluiten, maar staat voor een iegelijk te doen aan zijn Heer

Zoo komt derhalve de benoeming tot en de inzetting in heTambt wel

01 een menschelijke daad tot openbaring, maar ligt toch haar wortel

oorsprong vee dieper en verder, in het heilig bestel ,dat onze Ko^J[elf

r'irjfdirf ^ trhet ambt- w>s,e,t ^2-

' wn ■ m' keden waarom bij de bevestiging dan ook aan

maar ook °n%^vraaSd is' niet slechts of we wettelijk van de Kerk

ook „of we mitsdien ons van God zeiven geroepen achtten" 7onrW 1,'

»Pv'"„%™ iS). iS °P roeping* kra^oS

in hïïr SóoL '"ebrekk'"''"'' T'

Geeaett T„ ***• «** «* voor het ambt door

des Heeren richtstoel" W ' bestaf h« ;J' orgaan van het Iiehaan, slechts vnnr ,echtstreeks door een wilsdaad van onzen Koning en

wilsdaad van ZnscL W " *" Stant zi'ddi"Ss »P «»

binden'11^nC '!5erkI!!taat normaal en goed, zoodat het oordeel der Kerk ons

lino- Alle rl' l,an 61 H1 6 cnderscheiding geen zweem van tegenstel-

de zonde hef °"tstaat ,ook ten deze uitsluitend door de zonde Zoolat

daad der Kerk i rf tC ZCer aantast- valt de menschelijke wils-

' den rnet de Koninklijke wilsdaad van Jezus saam. Het heeft dan

nntveï ™ , 'emand °P aarde in het a™bt in- of uit het ambt

wege, is ondenkbaar. 'e tCVC"" mgezet ot ontzet ware van 's Heeren

d "Se ISneTöot ï in de KerMjke ■'», ^n is dit

wel allengs dt ^r^STS

ZTS'S*f m°gelij|iheid "«t »ch voor, da. een iLThïambt voor geld wil koopen, en alzoo een vijand des Heeren in het ambt inp-aat terwijl men een door Jezus geroepene er uit weert. g '

* rtJlC71 tegenStnj'dighc;id moet voor den drager van het ambt leiden

dat df Koir"h te£grlge Van dit ZOndi-e duaI'sme kan het gebeuren hllr K ? , ng der Kerk hem iets in zijn ambt oplegt, wat de Kerken in haar ambtelijk regeling hem verbieden ; en omgekeerd dat de Konino- de Ke

3 S?s¥=

dan menschen h- v,;n nr <. geven . om alsdan Gode meer gehoorzaam

mensSkeaansteL<? WOOrden' dat in al ™lke gevallen de

iienscneiijKe aanstelling en inzetting voor niets zou gelden en onveranrW

b|k de Koninklijke aanstelling en inzetting „it de heSelen 'J&, °°V"ander-

Sluiten