is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, 15 December 1885.

Aan de Algemeenen Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier.

Wel Eerwaarde en Eerwaarde Broeder»!

Het Classicaal Bestuur van Amsterdam heeft kennis bekomen, dat er in Uwe Vergadering van den 14den en van den 7d('n dezer besluiten met betrekking tot het Bestuur over de Kerkgebouwen, fJoederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, genomen zijn, als waardoor de leden die er vóór gestemd hebben, zich aan meer dan ééne verkeerdheid schuldig gemaakt zouden hebben.

De Algemeene Kerkeraad, bovengenoemd, is zeer zeker in de wijze van bestuur dier eigendommen volstrekt onafhankelijk van eenig ander Kerkelijk Bestuur. Het Classicaal Bestuur heeft dan ook daaromtrent niets te zeggen. Maar de opmerking zal evenmin noodig zijn, dat de leden van Uwen Raad ten allen tijde en in elke zaak zedelijk verantwoordelijk zijn voor de besluiten, die zij nemen, en mitsdien censurabel voor het bevoegde Kerkelijke Bestuur.

Aangezien nu aan de tucht des Classicalen Bestuurs zijn onderworpen alle leden van Uwen Raad, en het zijn plicht is, de bedoelde bezwaren te onderzoeken, zoo vraagt het bij deze van U ;

1°. Afschrift van de genomen besluiten, zooals deze in Uwe notulen voorkomen.

2°. Een exemplaar van het Algemeen Reglement en Instructie van de Commissie tot het Bestuur over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, met een afschrift of afdruk der door die Besluiten vastgestelde Wijzigingen en Bijvoegingen in dat Reglement;

3°. Opgaaf van de namen der Afwezige, èn der voor èn der tegen gestemd hebbende leden, bij de beslissende eindstemming;

4°. Alle inlichtingen, die Gij zelve noodig acht.

Te zenden vóór den lsten Januari 1886 aan het adres van den laatst onderteekenden (Prinsengracht 688, alhier).

Vóór het verstrijken van den aangeduiden termijn geen bevredigend antwoord ontvangen hebbende, zal het