Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen bereid verklaart, eene Conferentie met U te hebben. Met hem zult Gij tijd en plaats wel willen afspreken.

Met hoogachting en heilbede heb ik de eer te zijn,

Uwen dienstw.

(was (jet.) B. J. AD RIAN I,

Pr. v. h. Cl. Bestuur.

Tengevolge van welke correspondentie dan ook eene conferentie van genoemden Mr. Heemskerk met Mr. Molster , den advocaat der tegenpartij, plaats greep, toen deze conferentie onverhoeds verstoord werd, doordien Mr. Heemskerk plotseling moest worden weggeroepen, om in de Nieuwe kerk te adviseeren over eene handeling met Deurwaarders, die geheel buiten vooi-

kennis zelfs van Mr. Molster wierd uitgevoerd.

Ziedaar de eenvoudige en volledige uiteenzetting van onbetwistbare, immers in de tegenwoordigheid van betrouwbare getuigen gepleegde feiten; feiten ongehoord in de geschiedenis

onzer kerken. . , „

Wat kan de oorzaak zijn van zoo willekeurige handeim en. De Scriba van het Classicaal Bestuur heeft zelf te dien aanzien gepubliceerd:

De Scriba van het Classicaal Bestuur alhier maakt, tot wederlegging van allerlei onjuistheden, op vriendelijk "verzoek, de opmerking, dat de geruchtmakende proyi-

"sioneele schorsing, OM GEENE ANDERE REDEN uitgesproken werd dan om de door den Algemeenen lverke" raad «enomene besluiten in zake het Bestuur van de "„Kerkelijke Goederen, Fondsen en andere Eigendommen der „Gemeente."

Het Classicaal Bestuur geeft dus voor, dat de eenige reden is- de door deu Algemeenen Kerkeraad genomene besluiten m zake het Bestuur van de Kerkegoederen enz. der gemeente, door welke besluiten zou gehandeld zijn tegen schier elke bepaling van Art. 3, Al. 2, Reglement Kerkelijk Opzicht en Tucht, welk Artikel luidt:

Aan de kerkelijke tucht zijn onderworpen alle lidmaten, en inzonderheid Leeraren, Ouderlingen, Diakenen en andere leden van kerkelijke Besturen, ter zake van onchristelijken wandel, van openbaren strijd met den geest en de beginselen van de belijdenis der Hervormde Kerk (art. L7 van

Sluiten