is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom ik het "Chr. Onderwijs" voor verderfelijk houd, van M.C. Valeton

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leeren, kan verschillen en verschilt. Daarom roep ik den heer V. toe, toets uwe theorie aan de praktijk, ik zal het ook de mijne doen, en' schort uw oordeel over het verderfelijke van het chistelijk onderwijs op , tot de toekomst uitspraak zal gedaan hebben.

Niet de praktijk vooraf laten gaan aan de theorie , maar omgekeerd, it gij gehoorzamen leeren, dan moet gij zeiven weten wat gehoorzamen is. Omtrent eerlijkheid en vriendelijkheid dient men toch wel eerst kennis te hebben van de theorie der zaken, eer men tot de beoefening er van overgaat.

De heer V. legt ouders de volgende vragen in den mond: „Wanneer mijn kind sterft zonder in de heilswaarheden, in wedergeboorte en bekeering onderwezen te zijn, is het dan niet mijne schuld zoo het verloren gaat?" Ja en neen, moet hierop het antwoord zijn. 't Moet onderwezen zijn, gelijk Thimotheus. 2) Daarmede is volstrekt niet gezegd, dat hierover eene bepaalde cursus gegeven moet worden, als 't ware anatomisch. Dit zou doodend werken. Heeft de Heiland Nicodemüs onderwezen in de wedergeoorte of heeft Hij eenvoudig gezegd: „tenzij iemand wederom geooren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien?" Het leven des menschen zal moeten openbaren of hij wedergeboren is of niet.

Het blijkt dunkt mij uit het geheele redebeleid van den heer Y. dat hij bet kind nog weinig bestudeerd heeft. Het kind is het meest vatbaar om te gelooven, gelooft gaarne, gelooft geheel. God eischt van een kind niet waarvoor het niet geschikt is, maar eischt van de ouders, dat ze hunne kinderen in dc leer en vermaning des

dJL- 3chelden, de a,gemeene opvoedkunde van de practische, de theorie j Tan °Pvoedlng kunst, en hebben slechts te doen met de l™?- de, aIfmeene (zuivere, theoretische) opvoedkunde. Niet zonder nijd Tullen dT 1 Ü 8Ch,eidlng. *«<*ouwd, en de empirici onder de paedagogen wern™ 7™ g ? rede?f nngen slecllts wantrouwend aan een onderzoek onderlat n Verfe , ecll.ter= of ïiebben nooit gekend het woord van Hippokrates: De wetenschap is de rechtervoet van den arts, de ondervinding de

dafLue^n^; Cn,' dat ^ttakUS CQ Wat° mannen der ""t en

stndP*™ i? ?6n °° g, gen Mithridate3 voerde, alleen door het be-

studeeren zijner boeken een der grootste veldheeren van zijn' tijd werd Zij

Met het ot V°°r,,rld' MoUkein den jongsten tijd heeft gegeven'

LtrL? ? deZ„6. oorbeelden beweren wij: dat de wetenschap boven de ondervinding staat. Zie E. Böhl, AUgem. Pad. S 1 V * Thim. 3 : 15.