Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren zullen opvoeden. ') Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden zegt de Heer. En de Heiland? Hij roept de kinderen tot zich en zegt tot de ouderen van dagen, verhindert ze niet. En ofschoon de heer V. dit anders opvat, dan gewoonlijk gedaan wordt, blijkt het toch uit het geheele redebeleid in den tekst, vooral in Lucas , 2) dat Jezus èn de kinderen èn de ouderen, vooral met de kinderen als voorbeeld, bedoelt. En nu ten slotte: „De dierbaarste schat der menschheid, zoowel als de hoogste kroon harer letterkunde is de Heilige Schrift.

Zij is het die ons wijs kan maken tot zaligheid, zij alleen. En waarom? Omdat zij niet is voortgebracht door den aan zichzelven overgelaten geest des menschen, maar geschreven door de heilige menschen Gods van den Heiligen Geest gedreven zijnde, omdat zij is van God ingegeven. Levend is zij, en krachtig, en •cherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, omdat zij is het Woord Gods.

Maar die Heilige Schrift is tevens de populairste aller schriften. En waarom is zij dat? Omdat zij in haren ganschen toon en vorm volstrekt en bij uitnemendheid menschelijk is; veel menschelijker dan sommige ontmenschelijkte menschen, in brooddronken ondankbaarheid, zouden begeerd, of, had het aan hun gestaan, zouden besteld hebben. De populairste van alle schriften is zij daarom , omdat zij grootendeels geschreven is door de zoodanigen, die of eenvoudig waren en ongeleerd , of aan wie de meerdere of mindere mate hunner beschaving iets gegeven, maar niets bedorven had, en bij wie ook de overwinning van het vleesch door den geest, wel eene nieuwe natuur maar geen onnatuurlijkheid had te weeg gebracht; eene nieuwe maar geen andere dan eene menschelijke. 3)

Ik ontveins mij de moeilijkheid niet, die het in heeft, een man

1) 2 Ef. 6 : 4

2) Hoofdst. 18. ÏG. 17.

3) Nicolaas Beets. Het Populaire: In Verpoozingen op Letterkundig gebied blz. 32 (1856).

Sluiten