is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeërlei zedewet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dood zaaien. Immers die Gemeenteraad heeft altijd gemeend, dat des Hoogleeraars denkbeelden niet moesten worden gehuldigd. Hij heeft herhaaldelijk zeer beslist alle reglementen afgestemd, die men trachtte in te voeren en zich dus niet gestoord aan het oordeel van hen, die volgens den Hoogleeraar alleen in dezen mede mogen spreken. O onverstandige Gemeenteraad!

Verstandig noemt het Handelsblad het woord van een man, die zijn collega's, zoodra zij in het bestuur der Ned. Vereeniging tegen de Prostitutie zitting nemen, voor onbevoegden verklaart. Dr. S. R. Hermanides, die een nauwgezette studie over het onderwerp heeft gemaakt; Dr. J Menno Huizinga, wiens diepzinnig opstel in de Gids van December 1888 nog versch in het geheugen ligt, zijn menschen die de syphilis bevorderen en ziekte en dood zaaien !!

Verstandig is het naar de uitspraak van het Handelsblad, als men uitgenoodigd wordt om die ziekte- en doodzaaiende heden tegen te houden, stil weg te blijven; verstandig: zich boos te maken tegen één persoon — den redacteur van het Maandblad — en uit louter boosheid tegen dien eenen de anderen te laten voortwerken in hun verkeerde richting. In plaats van tot den laatsten ademtocht als een Cassandra Troje te blijven waarschuwen, waar ook de gelegenheid zich hiertoe aanbiedt.

Verstandig eindelijk oordeelt het Handelsblad de houdinovan een geneeskundige, die zijn ganschen stand compromitteert door de bewering, als zou in deze teedere en omvangrijke kwesties alleen de medicus recht van spreken hebben, terwijl ieder weet, dat ernstige en verstandige medici heel wat ruimer van blik zijn.

Dat alles noemt het Handelsblad verstandig!

Of een Nationaal Congres ook noodig is!

Tusschen tweeërlei zedewet moet gekozen worden. Aan welken kant zal het Handelsblad zich scharen ?

/C\"' ' \

!<•)