is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering bijeen geweest is, om de door U ontworpen „resolutiën" te bespreken, en dat de meerderheid zich daarmee vereenigd heeft. Maar die resolutiën, schoon reeds Dinsdag vastgesteld, werden eerst Vrijdag, bij het binnenkomen der zaal, rondgedeeld. Ter nauwernood werd dus tot lezing, in het geheel niet ter overdenking de gelegenheid gegund. Voor bespreking van elke resolutie afzonderlijk ontbrak zelfs de tijd.

Al zoo sprak het van zelf dat geheel de Vergadering zich vereenigde met de door U als eenigen redacteur van de Standaard sinds anderhalf jaar verkondigde meeningen, waarvan de tegenspraak slechts tot enkelen was doorgedrongen, en welke door U, als Voorzitter van het Centraal-

ö 7 '

Comité ontworpen, in eene meesterlijke rede werden verdedigd. Niet dat slechts zes, maar dat nog zes stemmen zich tegen die resolutiën hebben durven verklaren, heeft mij verbaasd.

Anderen mogen U om deze „verregaande partijtyrannie" veroordeelen, ik ben veeleer geneigd U mijne hulde en bewondering aan te bieden voor de meesterlijke wijze, waarop Gij — naar een weloverdacht plan — geheel onze organisatie hebt weten te leiden tot het door t] beoogde doel, al zal ik ten slotte mij ook tegenover Uwe taktiek eenige bedenkingen veroorloven. Maar Gij zult mij Uwerzijds toegeven dat, blijkens de zooeven vermelde feiten, het votum dooide Vergadering te Utrecht uitgesproken niet als de uiting eener volksovertuiging, maar als het prachtig resultaat van goede partijdiscipline moet worden beschouwd, en dat aan de besluiten dier Vergadering geen meerdere waarde mag worden toegekend dan aan Uwe eigene meening, duizendvoudig herhaald door hen die niet in de gelegenheid waren gesteld haar nader te toetsen aan de feiten.

En daar het mij meer om het beginsel dan om de partij te doen is, vermits ik meer geloof in de macht van het beginsel dan in die van eene partij, zoo veroorloof ik mij alsnog onder Uwe aandacht en die van onze vrienden datgene te brengen, wat m. i. aan de Deputatenvergadering had behooren vooraf te gaan. Beter toch laat dan nooit!